Title: Srovnání evolučních dynamik
Other Titles: Comparison of Evolutionary Dynamics
Authors: Hasenöhrl, Václav
Advisor: Stehlík, Petr
Referee: Čepička, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12117
Keywords: teorie her;populační hry;evoluční dynamika;replikátorová dynamika;Smithova dynamika;bifurkace
Keywords in different language: game theory;population games;evolutionary dynamics;replicator dynamic;Smith dynamic;bifurcation
Abstract: Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou evoluční dynamiky z pohledu teorie her. První část práce obsahuje základní pojmy týkající se populačních her. V další kapitole představíme dvě evoluční dynamiky - replikátorovou dynamiku a Smithovu dynamiku. Na příkladech si demonstrujeme jejich rozdílné chování a popíšeme jejich základní vlastnosti. Jako poslední se podíváme na hry, kde bude užitek dán parametrem. V tomto případě nás budou zajímat změny v Nashových rovnováhách a stabilitě stacionárních bodů.
Abstract in different language: This work's aim is above all to acquaint the reader with the issues connected to evolutionary dynamics from perspective of game theory. In the beginning of the thesis we introduce basic concepts regarding population games. In the next chapter we describe two evolutionary dynamics - replicator dynamic and Smith dynamic. We use a few examples to show differences in their behavior and to demonstrate their basic properties. In the end we add a parameter into the payoff matrix and we study changes in Nash equilibriums and stability of stationary points.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasenohrl_Vaclav_BP.pdfPlný text práce493,01 kBAdobe PDFView/Open
PV-Hasenohrl.pdfPosudek vedoucího práce152,08 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hasenohrl.pdfPosudek oponenta práce96 kBAdobe PDFView/Open
P-Hasenohrl.pdfPrůběh obhajoby práce33,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.