Název: Tvorba atlasu České republiky zobrazující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013
Další názvy: Creation Atlas of the Czech Republic showing the elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2013
Autoři: Wagner, Michal
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Oponent: Vondráková, Alena
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12119
Klíčová slova: atlas;tematická mapa;volby;kartografický projekt;tvorba atlasu
Klíčová slova v dalším jazyce: atlas;thematic map;elections;cartographic project;atlas creation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vyřešit tři základní úlohy - sběr informací o mapové a atlasové tvorbě (jejich analýza a případný návrh oprav), vytvoření kartografického projektu a zpracování samotného atlasu (včetně popisu jeho tvorby). Atlas voleb do Poslanecké sněmovny 2013 je vytvořen za pomoci výše analyzovaných metod tematické kartografie a obsahuje mapy zobrazující výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. 10. a 26. 10. 2013. Výsledný atlas je tištěnou publikací obsahující kromě map také jejich popis, tabulky a grafy. Text práce i vytvořený atlas může být využíván jako pomocný text při tvorbě volebních map a atlasů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor Thesis is to solve the three basic tasks-collection of information about the map and atlas production (their analysis and any proposal for repairs), creation of the cartographic projects and processing of Atlas (including the description of its work). Atlas of the elections to the Chamber of Deputies in 2013 is created with the help of the above analysed methods of thematic cartography and includes maps showing the results of the elections to the Chamber of deputies of the Czech Parliament on 25th October and 26th October 2013. The resulting atlas is a printed publication which includes maps and their description, tables and graphs. The text of the work and the created atlas can be used to help in creation of electoral maps and atlases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TextBakalarskePrace.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Wagner.pdfPosudek vedoucího práce166,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Wagner.pdfPosudek oponenta práce234,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PR_Wagner.pdfPrůběh obhajoby práce56,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.