Název: Analýza metod a nástrojů Fraud Managementu ve vybraném podniku
Další názvy: Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company.
Autoři: Čihák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Burešová, Veronika
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12127
Klíčová slova: podvod;podezřelý obchod;riziko;praní špinavých peněz;financování terorismu
Klíčová slova v dalším jazyce: fraud;suspicious transaction;the risk of money laundering;terrorist financing
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the definition of methods and tools of fraud management and analysis of selected banking company. In the theoretical part are explained in detail areas of the fraud in the financial sector. The selected methods for cashless payment transactions and their principles are described. Also the general types of phishing techniques are listed. The practical part of the thesis focuses on the analysis of risk management in the selected bank. Defining of methods of fraud management is focused on money laundering and terrorist financing and frauds targeting on credit cards. Furthermore, the work processes ways to prevent and protect against possible fraudulent behavior and describes the interaction of bank departments and units that are competent in the matter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza metod a nastroju fraud managementu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pvcihak.pdfPosudek vedoucího práce677,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cihak.pdfPosudek oponenta práce512,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ocihak.PDFPrůběh obhajoby práce817,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.