Title: Specifika účtování neziskových organizací - nadačních fondů
Other Titles: Accounting specifics of non-profit organizations - endowment funds
Authors: Heinová, Lenka
Advisor: Součková, Radka
Referee: Blahout, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12162
Keywords: nezisková organizace;nadační fond;účetnictví;daně;dary;komparace
Keywords in different language: non-profit organization;endowment fund;accounting;taxes;donations;comparison
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá účtováním v neziskových organizacích se zaměřením na nadační fondy. Práce vymezuje v teoretické rovině neziskové organizace, jejich historický vývoj, členění, zákonné předpoklady a způsoby financování. Na základě platné právní legislativy je provedena charakteristika nadačních fondů. Poté jsou specifikovány účetní a daňové aspekty nadačních fondů. Praktická část vychází z teoretických poznatků a je zaměřena na konkrétní Nadační fond Incrementum. Nejprve je provedena analýza účetních aspektů. Podstatná část je zaměřena na účtování darů a daňových aspektů darů. Poté je provedena komparace účtování a daňových aspektů nadačního fondu s podnikatelským subjektem. Součástí práce je také zpracovaná příloha k účetní závěrce. Zjištěné výsledky jsou formulovány v závěru práce.
Abstract in different language: The present thesis deals with the accounting of non-profit organizations with a focus on endowment funds. The work defines the theoretical non-profit organizations, their historical development, classification, statutory requirements and funding. On the basic of the applicable law legislation is a characteristic of endowment funds. After that the accounting and tax aspects of endowment funds are specified. The practical part is based on theoretical knowledge and is focused on a specific endowment fund Incrementum. First, it analyzes the accounting aspects. A substantial part focuses on the accounting and tax aspects of donations. The comparison of the accounting and tax aspects of the fund with the business entity follows. The work also processes notes to the financial statements. The results are formulated in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Heinova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
pvheinova.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
heinova.pdfPosudek oponenta práce570,13 kBAdobe PDFView/Open
oheinova.PDFPrůběh obhajoby práce844,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.