Název: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo
Další názvy: Income Taxation of Natural Persons and Legal Entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Autoři: Benediktová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Zdeněk
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12213
Klíčová slova: Česká republika;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;daňová povinnost;poplatník;Spolková republika Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;income tax natural persons;income tax legal entities;tax obligations;taxpayer;Federal republic of Germany
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na porovnání důchodových daní v České Republice a Spolkové republice Německo. V práci jsou nejdříve zkoumány základní daňové pojmy, dále je zmíněno třídění a funkce daní. Následně jsou blíže představeny daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Informace obsažené v teoretické části jsou v praktické části aplikovány na dva příklady z praxe a jeden modelový příklad, je proveden výpočet daně z příjmů fyzických a právnických osob. Komparace těchto příkladů umožnila vyčíslení rozdílů ve zdanění. Následuje doporučení pro daňový systém České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the comparasion of the income taxes in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. At first the basic tax concepts are analyzed, afterwards classification and tax functions are mentioned. Subsequently, the income tax of individual and legal persons in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany are introduced. This konwledge is applied in the next part of the thesis to two examples from the professional experience and to a model example. Comparsion of these examples allows the quantification of differences in taxation. In the last chapter the conclusions and ecommendations in terms of income taxes are formulated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BENEDIKTOVA KRISTYNA.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
benediktova ved.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
benediktova op.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
benediktova obh.PDFPrůběh obhajoby práce562,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.