Title: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo
Other Titles: Income Taxation of Natural Persons and Legal Entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Authors: Benediktová, Kristýna
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12213
Keywords: Česká republika;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;daňová povinnost;poplatník;Spolková republika Německo
Keywords in different language: Czech republic;income tax natural persons;income tax legal entities;tax obligations;taxpayer;Federal republic of Germany
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na porovnání důchodových daní v České Republice a Spolkové republice Německo. V práci jsou nejdříve zkoumány základní daňové pojmy, dále je zmíněno třídění a funkce daní. Následně jsou blíže představeny daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Informace obsažené v teoretické části jsou v praktické části aplikovány na dva příklady z praxe a jeden modelový příklad, je proveden výpočet daně z příjmů fyzických a právnických osob. Komparace těchto příkladů umožnila vyčíslení rozdílů ve zdanění. Následuje doporučení pro daňový systém České republiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the comparasion of the income taxes in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. At first the basic tax concepts are analyzed, afterwards classification and tax functions are mentioned. Subsequently, the income tax of individual and legal persons in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany are introduced. This konwledge is applied in the next part of the thesis to two examples from the professional experience and to a model example. Comparsion of these examples allows the quantification of differences in taxation. In the last chapter the conclusions and ecommendations in terms of income taxes are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BENEDIKTOVA KRISTYNA.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
benediktova ved.PDFPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
benediktova op.PDFPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
benediktova obh.PDFPrůběh obhajoby práce562,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.