Název: Robustní přiřazení pólů stavovou a výstupní zpětnou vazbou
Další názvy: Robust pole assignment by static state feedback and static output feedback
Autoři: Königsmarková, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12318
Klíčová slova: stavová zpětná vazba;výstupní zpětná vazba;přiřazení pólů;Jordanova forma;robustní stabilita;křehkost regulátoru;singulární čísla;optimalizace;Hamiltonova matice
Klíčová slova v dalším jazyce: static state feedback;static output feedback;pole assignment;Jordan form;robust stability;fragility;singular values;optimization;Hamiltonian matrix
Abstrakt: Autor požádal o uznání diplomové práce za práci rigorózní. Anotace diplomové práce: Tato diplomová práce se zabývá problémem robustní stabilizace stavovou a výstupní zpětnou vazbou. Chceme nalézt nejlepší zpětnou vazbu, která bude uzavřenému systému přiřazovat požadovanou Jordanovu formu a pro níž bude uzavřený systém dostatečně robustní nebo která nebude křehká. Seznámíme se s algoritmy na výpočet reálného a komplexního poloměru stability a využijeme je dále jako hlavní kriteriální funkce při optimalizaci vlastností uzavřeného systému. Tyto funkce spolu s přístupem pro výpočet explicitní parametrizace slouží jako základ optimalizace. Dále navrhujeme nový algoritmus na výpočet robustního přiřazení Jordanovy formy výstupní zpětnou vazbou. Součástí práce je vytvoření knihovny funkcí v softwaru Matlab, pomocí které budeme moci řešit příklady z uvedené problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The author has asked for the recognition of diploma thesis as a doctoral (RNDr.) thesis. Annotation of diploma thesis: This master's thesis studies the problem of robust stabilization by static state and static output feedback. We look for an optimal feedback that assigns the required Jordan form to the closed-loop system and that makes the closed-loop system sufficiently robust or is not fragile. We describe the algorithms for solving real and complex stability radius and use these functions as the main criteria functions for optimizing properties of the closed-loop system. These functions together with the approach for computation of the explicit parametrization of state and output feedback creates a base for optimization. In this thesis we design a new algorithm for solving robust Jordan form assignment by output feedback. As a part of this thesis we create the library for solving the above problems and implement them in the Matlab toolbox.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RP_KONIGSMARKOVA_JANA.pdfPlný text práce310 BAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Konigsmarkova.pdfPosudek vedoucího práce167,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Konigsmarkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce167,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol-krr-Konismarkova.pdfPrůběh obhajoby práce492,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12318

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.