Title: Stabilizace jednonohého robota
Other Titles: Stabilization of one legged robot
Authors: Kovářík, Matěj
Advisor: Schlegel, Miloš
Referee: Königsmarková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12335
Keywords: jednonohý robot;Lagrangeova metoda modelování systémů;vstupní symetrie systému;symetrická zpětná vazba;stavová zpětná vazba;metoda LQR;metoda přiřazení Jordanovy formy;modelování;SimMechanics;Newton-Eulerova metoda modelování systémů;výstupní zpětné vazba
Keywords in different language: one-legged robot;Lagrange method of system modeling;symmetry of system's inputs;symmetrical feedback;state feedback;LQR method;Jordan form assignment method;modelling;SimMechanics;Newton-Euler method of system modeling;output feedback
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním prototypu a návrhem zpětnovazebního řízení pro prototyp jednonohého robota s dvouosým náklonoměrem a třemi nezávislými lineárními voice coil aktuátory. Pro prototyp robota navrhujeme lineární řízení takové, aby bylo dosaženo stabilizace těla robotu ve svislé poloze. Stabilizace by měla být dosažena vhodným posunem magnetických závaží voice coil aktuátorů tak, aby těžiště a bod styku nohy robota s podložkou byly ve svislé ose. Předpokládáme, že prototyp robota je vstupně symetrický. V práci zkoumáme vstupní symetrii systému a návrh symetrického řízení. Pro prototyp jsou vytvořeny matematické modely Newton-Eulerovou a Lagrangeovou metodou. Pro tyto linearizované modely navrhujeme stavovou a výstupní zpětnou vazbu. V práci je vytvořen také model robotu a řídícího systému v programovém prostředí Matlab/Simulink/SimMechanic. Navržené řízení je aplikováno na prototyp robota.
Abstract in different language: This thesis deals with modeling of prototype and with design of feedback control for a one-legged robot prototype with biaxial incliner and three independent linear voice coil actuators. For the prototype of robot is proposed a linear control such as to achieve stabilization of the body of robot in a vertical position. Stabilization should be achieved by an appropriate shift of magnetic weights of voice coil actuators that the center of gravity and point of contact of the robot legs with ground should be in the vertical axis. We presume that the prototype of robot is symmetrical in inputs. In this thesis we investigate the symmetry of the system input and design of symmetric control. For the prototype is built mathematical models by Newton-Euler and Lagrange method. For these linearized models we design the state and output feedback. In the thesis is also created a model of the robot and the control system in programming environment Matlab/Simulink/SimMechanic. The proposed control is applied to a prototype of robot.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Kovarik-v.pdfPosudek vedoucího práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Kovarik-o.pdfPosudek oponenta práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Kovarik-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.