Title: Modelování zpětných vlivů solárních zdrojů na distribuční síť
Other Titles: Modeling of solar sources impacts to the power grid
Authors: Uher, David
Advisor: Janeček, Petr
Referee: Novák, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12340
Keywords: solární zdroje energie;obnovitelné zdroje;fotovoltaická elektrárna;distribuční síť;připojování zdrojů;harmonické napětí;vyšší harmonická;nesymetrie;jednofázový zdroj;třífázový zdroj
Keywords in different language: solar energy sources;renewable source;photovoltaic power plants;distribution network;connecting sources;voltage harmonics;higher harmonics;unbalance;one-phase sources;three-phase sources
Abstract: Tématem této diplomové práce, zpracované na katedře kybernetiky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, je modelování zpětných vlivů solárních zdrojů, konkrétně fotovoltaických elektráren na distribuční síť. Cílem diplomové práce je zjištění, jak ovlivňuje připojená fotovoltaická elektrárna distribuční síť. Distribuční síť má normou specifikovanou kvalitu dodávané elektrické energie. V práci jsou provedeny analýzy naměřených dat v různých částech distribuční sítě obce Horušany s připojenými fotovoltaickými elektrárnami, které mají rozdílný výkon. Analýzy naměřených dat jsou vyhodnoceny a porovnávány s normou stanovených parametrů pro kvalitu elektrické energie v distribuční síti. Dále jsou navrhnuty modely pro výpočet rozšířených zpětných vlivů. Všechny získané poznatky jsou shrnuty do návrhu a implementace algoritmu pro nesymetrický třífázový výpočet chodu sítě a jeho vyhodnocení.
Abstract in different language: The topic of this thesis, processed at the Department of Cybernetics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen, is modeling of solar sources impacts, namely solar power plants to the power grid. The objective of this thesis is detection, how it affects to distribution network, when connected photovoltaic power. The distribution network has the quality standards specified by the supplied electrical energy. The thesis carried out analysis of data measured in different parts of the distribution network of the village Horušany with connected photovoltaic power plants that have different performance. Analysis of the measured data are evaluated and compared with the standards set of parameters for power quality in the distribution network. In addition, models are designed to calculate the extended reverse impacts. All findings are summarized in the design and implementation of an algorithm for the calculation of three-phase unbalanced operation of the network and its evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Uher David.pdfPlný text práce10,85 MBAdobe PDFView/Open
Uher-v.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Uher-o.pdfPosudek oponenta práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Uher-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,22 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.