Title: Variabilita pohřebního ritu v prostředí únětické kultuy
Other Titles: The variability of funerary ritus of Únětice Culture
Authors: Švejcar, Ondřej
Advisor: Jiráň, Luboš
Referee: Chvojka, Ondřej
Kuna, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12352
Keywords: starší doba bronzová;únětická kultura;pohřební ritus;GIS;PCA;prostorová analýza
Keywords in different language: early bronze age;Únětice culture;funerary ritus;GIS;PCA;spatial analysis
Abstract: Předkládaná disertační práce se zabývá vybranými aspekty pohřebního ritu únětické kultury v Čechách. Na základě shromážděných dat z publikovaných pohřebišť této kultury byly testovány otázky sledující variabilitu v rámci pohřebního ritu únětické kultury. K řešení byly použity metody matematické statistiky, analýza hlavních komponent a zpracování dat v prostředí geografických informačních systémů. Testované teoretické otázky byly zaměřeny především na identifikování takových struktur v pohřebním ritu únětické kultury, které by bylo možné interpretovat jako odraz různých společenských kategorií či skupin, a to jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Dále byly sledovány změny mezi oběma základními chronologickými obdobími únětické kultury. Na úrovni celých pohřebních areálů byly testovány možnosti identifikování základních společenských jednotek pravěkých komunit, jako jsou rodiny či domácnosti. Dále byly na této úrovni testovány otázky spojené s vnímáním starších pohřebních areálů založeném na přítomnosti mohylových náspů.
Abstract in different language: The presented thesis is dealing with selected aspects of the burial rite of the Unetic culture in Czech. On the basis of the collected data from published burial sites of this culture, the questions testing the variability within the frame of burial rite of the Unetic culture were observed. To obtain the solutions there were used methods of mathematical statistics, principal component analysis and processing of data in geographic information systems. The tested theoretical questions were focused primarily on identifying such structures in the funeral rite of the Únětice culture that could be interpreted as a reflection of different social categories or groups, and that includes both; the vertical and horizontal level. Further, there were observed the changes between the two basic chronological periods of the Únětice culture. At the level of the entire burial grounds there were tested the possibilities of identifying the basic social units of prehistoric communities, such as families or households. Furthermore, at this level there were tested the issues associated with the perception of older burial grounds based on the presence of tumulus mounds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svejcar2013_final.pdfPlný text práce74,1 MBAdobe PDFView/Open
2014_Svejcar_posudek_MK.pdfPosudek vedoucího práce128,82 kBAdobe PDFView/Open
Svejcar-op-Chvojka.pdfPosudek oponenta práce390,98 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Svejcar.PDFPrůběh obhajoby práce72,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.