Title: Využití statistických nástrojů při analýze degradačních mechanizmů elektroizolačních materiálů
Other Titles: Statistical methods in the analysis of the degradation mechanism of electric insulation
Authors: Jehlička, Tomáš
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12407
Keywords: elektroizolační systém;elektroizolační materiály;degradační vlivy;elektrická pevnost;elektrické stárnutí;elektrický průraz;tepelné stárnutí;tepelný průraz;mechanické stárnutí;ztrátový činitel;doba do průrazu;zrychlené stárnutí;Weibullovo rozdělení
Keywords in different language: electrical insulating system;electrical insulation;degradation effects;dielectric strength;electrical aging;dielectric breakdown;thermal aging;thermal breakdown;mechanical aging;dissipation factor;time to breakdown;accelerated aging;Weibull distribution
Abstract: Tato práce pojednává o degradačních vlivech na elektroizolační materiály. Je zde uveden jejich teoretický rozbor a popsán mechanismus, jenž negativně ovlivňuje jejich vlastnosti. Dále jsou zde uvedeny postupy zkoušení elektroizolačních vlastností těchto materiálů a je zde vysvětlen princip zrychleného teplotního stárnutí s využitím Arrheniovy rovnice. Statistická metoda Weibullova rozdělení, která je použita při vyhodnocování výsledků zkoušek těchto materiálů je zde popsána teoreticky a následně použita na konkrétních datech. V závěru je zhodnocena vhodnost použití této metody v porovnání s jinými statistickými metodami.
Abstract in different language: This thesis deals with the effects of degradation on electrical insulating materials. There is mentioned a theoretical analysis and described a mechanism negatively affects their qualities. Furthermore, there are described procedures for testing the electrical insulation and there is explained a principle of accelerated aging using the Arrhenius equation. Weibull distribution which is used in evaluating the results of tests of these materials is described theoretically and then applied to specific data. The suitability of this method is valorized and compared with other statistical methods in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jehlicka_DP.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
059665_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,78 kBAdobe PDFView/Open
059665_oponent.pdfPosudek oponenta práce593,44 kBAdobe PDFView/Open
Jehlicka.jpgPrůběh obhajoby práce111,48 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.