Title: Návrh administrativního objektu se zaměřením na zdící systém Livetherm
Other Titles: Draft administrative building and processing of project documentation for constructionAdministrative building with a focus on walling system Livetherm
Authors: Lucáková, Veronika
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Novák, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12457
Keywords: administrativní objekt;zdící systém Livetherm;nadzemní podlaží;suterén;únosnost zdiva;projekt pro provádění stavby
Keywords in different language: administrative building;masonry system Livetherm;floors;basement;bearing capacity of masonry;project for building work
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativního objektu ze zdícího systému Livetherm a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Navržený stavební objekt má čtyři nadzemní podlaží a suterén, kde se nachází parkovací stání. V nadzemních podlažích objektu se budou nacházet kanceláře, zasedací místnosti a sociální zařízení. Objekt je rozdělen na tři trakty, z nichž střední má čtyři nadzemní podlaží a další dva trakty mají tři nadzemní podlaží. Vedle objektu bude vybudované nové parkoviště. Zatížení a výpočty únosnosti zdiva byly spočítány podle platných norem ČSN EN a provedeny v programu Microsoft Excel. Výpočty se týkají obvodových a vnitřních stěn, meziokenních pilířů, vnitřních pilířů a základů. Výpočty jsem prováděla pro větší počet materiálů. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Návrh objektu, dispoziční řešení a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis make deal by proposal of administrative object with using Livetherm wall system and preparing of project documentation for building permit. This proposal of building count with 4th upper ground flours and the basement where are parking places. In upper ground floors We find offices, meeting room and sanitary facilities. The building are partition on three parts. The middle one have 4 upper ground floors. Right and left part of building have only 3 upper ground floors. Next to building will be a new parking places. Load of the building and calculations were count by using standarts of ČSN EN and made in program Microsoft EXEL. Calculations are for external and indoor walls, between walls pillars, indoor pillars and basics. Drawing part was create in program AutoCAD 2012. Proposal of object, dispozition solution and materials are correct with using standarts of ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - VERONIKA LUCAKOVA.pdfPlný text práce24,32 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,8 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.