Název: Projekt - Technologické zařízení staveniště, Harmonogram výstavby - ČOV Katovice
Další názvy: Project-Technological site facilities, the construction timetable-WTP Katovice
Autoři: Pelešková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Boháč, František
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12466
Klíčová slova: Zařízení staveniště;čistírna odpadních vod;harmonogram;metoda kritické cesty
Klíčová slova v dalším jazyce: Site facilities;wastewater treatment plant;schedule;critical path method
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování projektu zařízení staveniště pro nově navrženou čistírnu odpadních vod v Katovicích. Technologická část obsahuje provedení a zřízení jednotlivých etap a stavebního řešení ČOV, projekt celkového zařízení staveniště pro monoblok ČOV, celkovou a koordinační situaci, situaci komunikací, výkresy a schémata pro zařízení staveniště v jednotlivých etapách výstavby, společně s technickou zprávou. V praktické části je přiložen obecný a podrobný harmonogram stavebních prací pro monoblok ČOV, následující zhodnocením časového plánu a určení rizik nejnebezpečnější pracovní činnosti ? MKC.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented diploma thesis is focused on the design and making of the construction site management plan for a newly proposed wastewater treatment plant in Katovice. Technological part contains plans for creation and management of individual stages and construction solution of WWTP, overall construction site management plan for WWTP monoblock, overall and coordination situation drawing, roads situation drawing, drawings and schematics for construction management in various stages of construction process, together with a technical report. Practical part contains both general and detailed schedule of construction works for WWTP monoblock, followed by an assessment of that schedule and the most critical work activities determined by the critical path method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Peleskova 2014.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce419,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.