Title: Planetové převodovky v převodu mechanických lisů
Other Titles: Planetary gear in the transmission of mechanical presses
Authors: Hraba, Martin
Advisor: Hlaváč, Jan
Hlaváč, Jan
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12512
Keywords: diferenciál;planetový převod;převodovka;regulace;klikový lis;mechanismus;satelit;unašeč;korunové kolo;CAD
Keywords in different language: differential planetary gearing;transmission;regulation;crank press;mechanism;satellite;carrier;ring gear;CAD
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh pohonu klikového lisu s jmenovitou lisovací silou 400 tun. Jako převodový mechanismus se zde uplatňuje planetový diferenciál s dvojitými satelity a regulací korunového kola sekundárním elektromotorem. Práce obsahuje výpočet a kontrolu ozubení, částí pro přenos sil a jejich spojů. Ke konstrukci modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor 2011. K simulaci zatížení Siemens NX 8.5.
Abstract in different language: This bachelory work includes the design of the drive crank press with a nominal compression force of 400 tons. As the transmission mechanism is applied planetary differential with twin satellites and control the secondary ring gear motor. The work includes the calculation and control gears, power transmission components and their connections. The design of the model was used CAD software Autodesk Inventor 2011. Loads to simulate Siemens NX 8.5.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martin Hraba.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hraba.pdfPosudek vedoucího práce678,02 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hraba.pdfPosudek oponenta práce672,93 kBAdobe PDFView/Open
Hraba.pdfPrůběh obhajoby práce288,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.