Název: Systém pro měření a záznam fyzikálních parametrů prostředí
Další názvy: The system for measuring and recording parameters of physical environment
Autoři: Bárta, Milan
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Ledvina, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12527
Klíčová slova: mikrokontrolér;periferie mikrokontroléru;senzory;bezdrátový modul;senzorické sítě;měření prostředí;úspora energie;spotřeba;ladění
Klíčová slova v dalším jazyce: microcontroller;microcontroller peripherals;sensors;wireless module;sensor networks;environment measuring;power saving;power consumption;debug
Abstrakt: Tato práce pojednává o systému na měření fyzikálních parametrů prostředí. Systém se skládá ze 3 hlavních částí mikrokontrolér, bezdrátový modul a senzory. Mikrokontrolér se stará o řízení celého systému, sbírá a zpracovává data ze senzorů a tyto data předává bezdrátovému modulu, který je vysílá na zvoleném kanálu do měřící stanice. Senzory měří samotné parametry prostředí. Veškerá naměřená data předává ke zpracování mikrokontroléru. Bezdrátový modul slouží k bezdrátovému přenosu dat do měřící stanice. Uživatel má možnost nakonfigurovat program dle potřeby z jakých senzorů se budou měřit data, jaká bude prodleva mezi měřeními či jak přesně mají některé senzory měřit. Důležitým faktorem systému je spotřeba energie, jelikož systém může být umístěn např. někde v přírodě, kde není přístup k elektrické síti. Všechny komponenty se mohou při neaktivitě přepnout do úsporného režimu pro šetření energie.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper discusses the system for measuring of physical parameters of the environment. The system is divided into three main parts microcontroller, wireless module and sensors. Microcontroller is in charge of managing the entire system, collects and processes the sensor data and forwards the data to the wireless module that transmits them on the selected channel to the measuring station. Sensors measure the actual parameters of the environment. The sensor measured data are send to the microcontroller for further processing. The wireless module is used for wireless data transfer to the measuring station. The user has the option to configure the program as needed what sensors will measure data, how big will be the delay between measurements or how precise will be the measuring from specified sensors. An important factor is the energy consumption since the system can be located for example somewhere in the countryside, where there is no access to electricity. All components can be switched to power saving mode when inactive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0047Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce331,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0047Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce783,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A12N0047Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce252,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12527

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.