Title: Vylepšené ověření kompatibility komponent v OSGi
Other Titles: Enhanced component compatibility verification in OSGi
Authors: Šváb, Jan
Advisor: Ježek, Kamil
Referee: Holý, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12555
Keywords: komponentově orientované programování;komponenta;kompatibilita komponent;mimofunkční charakteristiky;OSGi Service Platform;bundle;metadata;OSGi závislosti;OSGi resolver;LDAP filtr
Keywords in different language: component-based programming;component;component compatibility;extra-functional properties;OSGi Service Platform;bundle;metadata;OSGi dependencies;OSGi resolver;LDAP filter
Abstract: V komponentově orientovaném programování je kladen důraz na maximální znovupoužitelnost kódu. Aplikace jsou skládány z komponent. Skládání v principu probíhá propojováním požadavků na funkcionalitu komponenty s poskytovanou funkcionalitou od jiných komponent podle speciální specifikace rozhraní komponenty. I když budou splněny všechny tyto závislosti, komponenty stále můžou být nefunkční. Nemusí být totiž splněny tzv. mimofunkční charakteristiky, které nejsou nijak v rozhraní komponenty popsány. Specifikace mimofunkčních charakteristik je ale obzvlášť při používání komponent od třetích stran velice důležitá. Jejich nesplnění může vést ke vzniku aplikací, které mají problémy například s výkonem, spolehlivostí nebo bezpečností. Cílem této práce je demonstrovat na vybraném komponentovém modelu, konkrétně OSGi Service Platform, jak je možné funkční závislosti rozšířit o popis mimofunkčních charakteristik a tím umožnit kvalitnější ověřování kompatibility komponent.
Abstract in different language: Component-based programming is characterized by emphasis on reusability of code. Applications are composed from components. Functional requirements from component are connected to functionality provided from another components. Special specification of component interface is used for creating these connections. Even if these dependencies are satisfied, components can still be non-functional. The reason for this is that extra-functional properties are not considered. They are not part of the interface specification. This is a big disadvantage especially for third-party components. Unsatisfied extra-functional properties can cause for example issues with reliability, performance or security of applications. This work aims to demonstrate on selected component model, namely OSGi Service Platform, how definitions of functional dependencies can be enhanced by extra-functional properties to allow better verification of component compatibility.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Svab.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
A12N0098Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce344,62 kBAdobe PDFView/Open
A12N0098Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce252,75 kBAdobe PDFView/Open
A12N0098Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce217,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.