Title: Event management vybrané kulturní akce
Other Titles: Event management of chosen cultural event
Authors: Bóriková, Kateřina
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12594
Keywords: event management;event;projektový plán;divadelní festival
Keywords in different language: event management;event;project plan;theater festival
Abstract: V této bakalářské práci autorka řešila téma "Event management vybrané kulturní akce", kde teoretické poznatky z této oblasti jsou aplikovány na festival Divadelní léto pod plzeňským nebem. Práce obsahuje popis stávajícího projektového plánu, upozornění na nedostatky a nabízí návrhy na zlepšení. Součástí plánu je definování cílů eventu, jeho cílové skupiny, harmonogram prací a časový plán, soupis veškerých potřebných zdrojů hmotné, lidské a finanční, řízení rizik a marketingový mix eventu. Doplnění projektového plánu zejména o časové plány a návrhy řízení rizik by mělo být organizátorům festivalu nápomocné pro úspěšné pořádání celé akce. Nechybí ani finanční zhodnocení a návrh financování zlepšujících opatření.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, the author discusses the topic "Event management of chosen cultural event", where theoretical learnings from this area are applied to festival "Theatrical summer under pilsner sky." The text contains current project plan description, points out shortcomings and offers suggestions for improvement. Project plan contains event aims, its target audience, work schedule and timetable, list of all necessary resources material, human and financial, risk management and event marketing mix. Especially the addition of timetables and risk management suggestions into the project plan should aid the event organizers in successful management of the event. Financial evaluation and suggestions for improvements funding are also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Borikova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Borikova_V.pdfPosudek vedoucího práce541,46 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_O.pdfPosudek oponenta práce686,56 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce243,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.