Title: Postavení nejméně rozvinutých zemí (LDCs) v rozvojovém světě
Other Titles: The position of least developed countries (LDCs) in the developing world
Authors: Pešková, Romana
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12616
Keywords: nejméně rozvinuté země;chudoba;hlad;nemoc;Rozvojové cíle tisíciletí
Keywords in different language: least developed countries;poverty;hunger;disease;Millennium development goals
Abstract: Předložená práce je zaměřena na specifickou skupinu nejzaostalejších, nejzranitelnějších a nejchudších zemí světa, kterými jsou nejméně rozvinuté země. Z převážné části se práce zabývá charakteristikou vybraných problémů, se kterými se tyto země potýkají a také způsobům jejich řešení. Jsou zde zmíněny problémy jako chudoba obyvatelstva a její příčiny, hlad a podvýživa, porušování lidských práv, ozbrojené konflikty a občanské války, nemoci, ke kterým patří HIV/AIDS, malárie, tuberkulóza, dále vysoká dětská a mateřská úmrtnost, nedosažení základního vzdělání, slumy a špatný přístup k pitné vodě a základní hygieně. Také je zde uvedeno osm Rozvojových cílů tisíciletí, přijatých v roce 2000 v New Yorku na Summitu tisíciletí a jejich plnění v letech 2010, 2012 a 2013.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on a specific group of the most underdeveloped, the most vulnerable and poorest countries, which are least developed countries. The thesis deals from the large part, with the characteristics of selected problems that these countries must face to and ways of solution. There are mentioned problems such as population´s poverty and its causes, hunger and malnutrition, human rights violations, armed conflicts and civil wars, diseases, which include HIV / AIDS, malaria, tuberculosis, further high infant and maternal mortality, failure to achieve universal primary education, slums and bad access to safe water and basic sanitation. There is also eight Millennium Development Goals accepted in 2000 in New York City at the Millennium Summit and their survey in the years 2010, 2012 and 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Romana_Peskova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Peskova_V.pdfPosudek vedoucího práce574,04 kBAdobe PDFView/Open
Peskova_O.pdfPosudek oponenta práce783,51 kBAdobe PDFView/Open
Peskova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.