Title: Analýza konkrétní webové prezentace
Other Titles: Analysis of particular web presentation
Authors: Chlopčík, Tomáš
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12621
Keywords: internet;marketing;internetový marketing;marketingová komunikace;hodnocení internetové prezentace;marketingový plán
Keywords in different language: internet;marketing;internet marketing;marketing communication;evaluation of webpage;marketing plan
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá internetovou stránkou naminky.cz. První část obsahuje stručnou charakteristiku internetu a marketingu, úvod do problematiky marketingu na internetu a metodiku bodového hodnocení, která vychází z hodnocení využívaného agenturou WebTop100. Druhá část pak obsahuje představení hodnocené internetové prezentace, její bodové hodnocení a analýzy návštěvnosti, zdrojového kódu a využití sociálních sítí. Poslední část se zabývá návrhem marketingového plánu pro web naminky.cz zahrnující SWOT analýzu, navrhované kroky, jejich potenciální rizika a finanční stránku marketingového plánu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the webpage of naminky.cz. The first part includes briefly summarized characteristics of the internet and marketing, the introduction to internet marketing issues and the methodics of point score evaluation, which is based on the evaluation the agency WebTop100 uses. The second part then introduces the evaluated webpage, its point score evaluation and analyses of visitors, source code and social networks´ usage. The last part deals with the proposal of a marketing plan for the website of naminky.cz containing SWOT analysis, suggested steps, their potential risks and financial side of the marketing plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2014_CHLOPCIK.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_V.pdfPosudek vedoucího práce616,16 kBAdobe PDFView/Open
ChlopcikT_o.pdfPosudek oponenta práce640,3 kBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.