Název: Marketingová strategie vybrané firmy
Další názvy: Marketing strategy of selected company
Autoři: Krocová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Šiman, Marek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12628
Klíčová slova: marketing;marketing v průmyslu;marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing in industry;marketing strategy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je vypracována pro společnost Kovohutě Rokycany a.s. na téma "Marketingová strategie vybrané firmy." V úvodu práce je stručně zpracována teorie obecného marketingu, mezifiremního marketingu, marketingu v průmyslu a marketingové strategie. Hlavní část práce obsahuje návrh marketingové strategie společnosti Kovohutě Rokycany. V této části je popsána společnost a následně pomocí analýz vnějšího a vnitřního prostředí je popsáno i její postavení na průmyslovém trhu. Dále je zhodnocena stávající situace využívání marketingových nástrojů v podniku a doporučena zlepšující opatření. Následně jsou v práci vymezeny marketingové cíle a strategie, které jsou realizovány prostřednictvím aktivit uvedených v prováděcím plánu. V závěrečné části práce se nachází rozpočet marketingových aktivit a doporučení pro vyhodnocení a kontrolu plnění navržené marketingové strategie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis developed for company Kovohutě Rokycany a.s. deals with "Marketing strategy of selected company." The introduction of the thesis is focused on theory of marketing, business to business marketing, marketing in industry and marketing strategy. The main part of the work includes proposals of marketing strategies of Kovohutě Rokycany. This section of the work describes the company and its position in the industrial market which is described by the means of analysis of the external and internal environment. The next part of the work describes current situation of using of marketing tools in the enterprise and suggests appropriate improvement. Next part of in the work defines marketing objectives and strategies that are implemented through the activities described in the implementation plan. The final part deals with the budget marketing activities and recommendations for evaluating and monitoring of the performance of proposed marketing strategy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Krocova.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KrocovaE_v.pdfPosudek vedoucího práce566,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krocova_O.pdfPosudek oponenta práce510,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krocova_P.pdfPrůběh obhajoby práce150,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.