Title: Marketingová strategie vybrané firmy
Other Titles: Marketing strategy of selected company
Authors: Krocová, Eva
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Šiman, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12628
Keywords: marketing;marketing v průmyslu;marketingová strategie
Keywords in different language: marketing;marketing in industry;marketing strategy
Abstract: Tato bakalářská práce je vypracována pro společnost Kovohutě Rokycany a.s. na téma "Marketingová strategie vybrané firmy." V úvodu práce je stručně zpracována teorie obecného marketingu, mezifiremního marketingu, marketingu v průmyslu a marketingové strategie. Hlavní část práce obsahuje návrh marketingové strategie společnosti Kovohutě Rokycany. V této části je popsána společnost a následně pomocí analýz vnějšího a vnitřního prostředí je popsáno i její postavení na průmyslovém trhu. Dále je zhodnocena stávající situace využívání marketingových nástrojů v podniku a doporučena zlepšující opatření. Následně jsou v práci vymezeny marketingové cíle a strategie, které jsou realizovány prostřednictvím aktivit uvedených v prováděcím plánu. V závěrečné části práce se nachází rozpočet marketingových aktivit a doporučení pro vyhodnocení a kontrolu plnění navržené marketingové strategie.
Abstract in different language: This bachelor thesis developed for company Kovohutě Rokycany a.s. deals with "Marketing strategy of selected company." The introduction of the thesis is focused on theory of marketing, business to business marketing, marketing in industry and marketing strategy. The main part of the work includes proposals of marketing strategies of Kovohutě Rokycany. This section of the work describes the company and its position in the industrial market which is described by the means of analysis of the external and internal environment. The next part of the work describes current situation of using of marketing tools in the enterprise and suggests appropriate improvement. Next part of in the work defines marketing objectives and strategies that are implemented through the activities described in the implementation plan. The final part deals with the budget marketing activities and recommendations for evaluating and monitoring of the performance of proposed marketing strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Krocova.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
KrocovaE_v.pdfPosudek vedoucího práce566,95 kBAdobe PDFView/Open
Krocova_O.pdfPosudek oponenta práce510,67 kBAdobe PDFView/Open
Krocova_P.pdfPrůběh obhajoby práce150,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.