Název: Analýza aktuálních vlivů makroprostředí na vybranou firmu
Další názvy: Analysis of factors in macro-environment influencing a selected company
Autoři: Paidarová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12632
Klíčová slova: marketing;prostředí podniku;vnější prostředí;makroprostředí;PEST analýza;4C
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;business environment;external environment;macroenvironment;PEST analysis;4C
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat pomocí PEST analýzy nejdůležitější vlivy makroprostředí restaurace-penzionu a zjistit preference a chování spotřebitelů v rámci sociálně-kulturních faktorů. V teoretické části pomocí odborné literatury je definováno marketingové prostředí, vnější prostředí podniku a následně nástroje, které se provádějí při analyzování makroprostředí: PEST analýza a metoda 4C. V praktické části jsou jednotlivé vlivy makroprostředí (politicko-legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, ekologické a přírodní) zpracovány a pomocí dotazníkového šetření zjištěny vlivy sociálně-kulturních faktorů konečných spotřebitelů. Na základě těchto šetření jsou navržena opatření, která podniku pomůžou se s těmito vlivy vyrovnat.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to analyze using the PEST analysis of the main effects macroenvironment guest house and restaurant and determine preferences and consumer behavior in the context of socio-cultural factors. In the theoretical part using the literature is defined marketing environment, external environment of enterprise and tools that are performed for analyzing the macro-environment: PEST analysis and method 4C. In the practical part are processed the individual effects of the macro-environment (the political-legal, economic, socio-cultural, technological, environmental and natural) and through a questionnaire survey are founded influences the socio-cultural factors of end users. On the basis of these surveys are designed measure, that will help to company to cope with these influences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Paidarova.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce521,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova L. - O.pdfPosudek oponenta práce826,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paidarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce189,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.