Title: Analýza aktuálních vlivů makroprostředí na vybranou firmu
Other Titles: Analysis of factors in macro-environment influencing a selected company
Authors: Paidarová, Lucie
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12632
Keywords: marketing;prostředí podniku;vnější prostředí;makroprostředí;PEST analýza;4C
Keywords in different language: marketing;business environment;external environment;macroenvironment;PEST analysis;4C
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat pomocí PEST analýzy nejdůležitější vlivy makroprostředí restaurace-penzionu a zjistit preference a chování spotřebitelů v rámci sociálně-kulturních faktorů. V teoretické části pomocí odborné literatury je definováno marketingové prostředí, vnější prostředí podniku a následně nástroje, které se provádějí při analyzování makroprostředí: PEST analýza a metoda 4C. V praktické části jsou jednotlivé vlivy makroprostředí (politicko-legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, ekologické a přírodní) zpracovány a pomocí dotazníkového šetření zjištěny vlivy sociálně-kulturních faktorů konečných spotřebitelů. Na základě těchto šetření jsou navržena opatření, která podniku pomůžou se s těmito vlivy vyrovnat.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to analyze using the PEST analysis of the main effects macroenvironment guest house and restaurant and determine preferences and consumer behavior in the context of socio-cultural factors. In the theoretical part using the literature is defined marketing environment, external environment of enterprise and tools that are performed for analyzing the macro-environment: PEST analysis and method 4C. In the practical part are processed the individual effects of the macro-environment (the political-legal, economic, socio-cultural, technological, environmental and natural) and through a questionnaire survey are founded influences the socio-cultural factors of end users. On the basis of these surveys are designed measure, that will help to company to cope with these influences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Paidarova.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Paidarova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce521,7 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova L. - O.pdfPosudek oponenta práce826,5 kBAdobe PDFView/Open
Paidarova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce189,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.