Title: Finanční analýza zvoleného podniku
Other Titles: Financial analysis of the company
Authors: Grepl, Robert
Advisor: Červený, Josef
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12637
Keywords: účetní výkazy;finanční ukazatele;finanční analýza
Keywords in different language: account sheets;financial indicators;financial analysis
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení finančního zdraví podniku ADW AGRO, a.s. a na základě provedené analýzy doporučit managementu návrhy na zlepšení fungování podniku. V teoretické části je kladen důraz na pochopení problematiky finanční analýzy. Také je ve stručnosti představen nový informační systém. V praktické části je představen podnik ADW AGRO, a.s. a následně provedena finanční analýza. Pro zpracování důkladné analýzy jsou využity účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za období 2011 2013. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na shrnutí provedené finanční analýzy a také jsou navržena vhodná opatření, která by vedly ke zlepšení finančního řízení v podniku.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor work is to pass judgement on the financial health of the ADW AGRO,a.s. company, and, based on the provided financial analysis, recommend the management the proposals to improve the effectiveness of the company. In the theorethical part, the emphasis is to understand the matters of a financial analysis as well as to introduce the new information technologies briefly.In practical part, the ADW AGRO,a.s. company is being introduced, followed with its financial analysis. To come to a detailed analysis we use the book entries (balance sheet, profit and loss account), for years 2011 - 2013.The last part of the bachelor work is dedicated to summarizing the provided financial analysis and to propose suitable measures to improve the financial management in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_GREPL_Robert.pdfPlný text práce7,45 MBAdobe PDFView/Open
Grepl_V.pdfPosudek vedoucího práce621,62 kBAdobe PDFView/Open
Grepl_O.pdfPosudek oponenta práce642,42 kBAdobe PDFView/Open
Grepl_P.pdfPrůběh obhajoby práce212,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.