Název: Mezinárodní obchodní vztahy v obodobí 2000 - 2012
Další názvy: International trade relations in the period 2000 - 2012
Autoři: Němcová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12653
Klíčová slova: mezinárodní obchod;světové krize;dominantní exportéři a importéři;Světová obchodní organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: international trade;global crisis;the dominant exporters and importers;The World Trade Organization
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce "Mezinárodní obchodní vztahy v období 2000 2012" je charakterizovat vývoj mezinárodního obchodu a základní faktory, které tento ochod ovlivňují. Součástí práce je popis vývoje světové ekonomiky, která úzce souvisí s vývojem mezinárodního obchodu. Vývoj mezinárodního obchodu je vyobrazen v grafech, kde je srovnáván v meziročních procentních změnách vývoje exportu, importu a HDP. Dále jsou v práci uvedené primární změny dominantních exportérů a importérů v jednotlivých letech v uvedeném období. Bakalářskou práci uzavírá shrnutí dopadů ekonomických krizí na mezinárodní obchod a nastíněný budoucí vývoj mezinárodního obchodu
Abstrakt v dalším jazyce: The work "International Trade Relations in the period 2000 - 2012" focuses on development of international trade and the underlying factors that affects the dealings. Part of this work explains the development of the world economy which is closely connected to the development of international trade. The growth of international trade can be explained through a chart that shows annual percentage changes in the growth of export, import and GDP during this period. Furthermore, the work also highlights the primary changes of dominant exporters and importers in each year during that period. Bachelor thesis concludes with a summary of the impact of economic crisis on international trade and outlines the future development of international trade.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP konecna verze.pdfPlný text práce554,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_V.pdfPosudek vedoucího práce601,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_O.pdfPosudek oponenta práce629,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_P.pdfPrůběh obhajoby práce165,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.