Title: Vliv přidání Cu na mechanické a antibakteriální vlastnosti naprašovaných vrstev
Other Titles: The influence of adding Cu on the mechanical and antibacterial properties of sputtered layers
Authors: Zítek, Michal
Advisor: Musil, Jindřich
Zenkin, Sergei
Referee: Čapek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12671
Keywords: reaktivní magnetronové naprašování;duální magnetron;ZrCuN;mechanické vlastnosti;odolnost vůči vzniku trhlin;antibakteriální vlastnosti
Keywords in different language: reactive magnetron sputtering;dual magnetron;ZrCuN;mechanical properties;resistance to cracking;antibacterial properties
Abstract: Předmětem této diplomové práce byla příprava tenkých vrstev ZrCuN, které byly reaktivně naprašovány ve směsi Ar + N2 za použití nevyváženého duálního magnetronu, na kterém byly nasazeny skládané terče složené ze Zr disku připevněného Cu kroužkem s vnitřním průměrem in = 34 mm. Tenké vrstvy byly deponovány na Si a Mo substráty, které byly umístěny ve vzdálenosti ds-t = 80 mm od terčů. Byly připraveny tři série vrstev ZrCuN při dvou hodnotách celkového tlaku pT = 2 Pa a 1 Pa a dvou hodnotách předpětí substrátu Us = Ufl a -100 V. Byl zkoumán vliv parciálního tlaku pN2 na depoziční rychlost, fázové a prvkové složení a mechanické vlastnosti. U vybraných vrstev byla zkoumána odolnost vůči vzniku trhlin při ohybovém a indentačním testu. U jedné vrstvy byly zkoumány antibakteriální vlastnosti.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is the deposition of ZrCuN thin films, which were reactively sputtered in Ar + N2 mixture using unbalanced dual magnetron equipped with stacked targets composed of Zr disc attached by Cu ring with an inner diameter of in = 34 mm. Thin films were deposited on Si and Mo substrates placed at a distance of ds-t = 80 mm from targets. There were prepared three series of ZrCuN thin films at two values of total pressure pT = 2 Pa and 1 Pa, respectively, and at two values of substrate bias Us = Ufl and -100 V, respectively. The influence of partial pressure pN2 on deposition rate, phase and structure composition and mechanical properties has been analyzed. Selected layers were investigated to crack initiation in bending and indentation test. One selected layer was examined for antibacterial test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zitek - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
Zitek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,26 kBAdobe PDFView/Open
Zitek_oponent.pdfPosudek oponenta práce943,83 kBAdobe PDFView/Open
Zitek_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce226,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.