Název: Rozhlasové vysílání a jeho změny
Další názvy: Radio broadcasting and it´s changes
Autoři: Grünová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12677
Klíčová slova: rozhlas;vysílání;propaganda;totalita
Klíčová slova v dalším jazyce: Radio;broadcasting;propaganda;totality
Abstrakt: V bakalářské práci, budu pojednávat o vývoj rozhlasu v Československé republice. Má práce se zaměření na nastínění nejvýznamnějších roků, které rozhlas ovlivnily. Mezi významné roky patří rok 1939, kdy byl rozhlas nejvíce ovlivněn válkou. Dalšími roky byly 1942 a 1948, v té době byl rozhlas pod nadvládou nacistů a komunistů, kteří si moc dobře uvědomovali sílu rozhlasu. Nejen že chtěli samotné médium ovládnout, ale i si dosadit své lidi pro šíření své ideologie. Dále rok 1968, který byl významný bojem o rozhlas a vysíláním politické tématiky. Posledním rokem je rok 1989, když se rozhlas vymanil z cenzury, došlo k navrácení zakázaných autorů a programů. Historie rozhlasu bude porovnána na základě studování odborné literatury a článků stahující se k tématu. V práci nebudou opomenuti ani významní představitelé, kteří se zasloužili o chod rozhlasu. Cílem v mé práci je poznat, vymezit a analyzovat činnost a funkce rozhlasového vysílání od jeho počátků až do roku 1992. Má práce nebude nabízet pouze jednu generální teorii, ale pro příklad budou použity sociologické teorie. Práce nemá jedinou ucelenou teoretickou kapitolu. Průběžně představuji historii rozhlasu a následně sociologické teorie, kterými je vhodné tato historická fakta interpretovat.
Abstrakt v dalším jazyce: In bachelor thesis I will deal with the development of the radio in the Czechoslovak Republic. My thesis is focused on the outline of the most important years that have affected the radio. Among the important years include the year 1939 when radio was the most affected by the war. Others years were 1942 and 1948, the radio was under the rules of the Nazis and the Communists who were very well aware of the power of the radio. They didn´t want to only control the media itself but also got to their people for spread their ideology. Furthermore in 1968, which was a major struggle for the radio of broadcasting and political issues. The last year is 1989 when the radio broke free from censorship. There were a return of banned authors and programs. The history of radio will be compared on the basis of studying literature and articles astringent to the topic. In the thesis won´t be omitted a representatives who were responsible for a operation of the radio. The aim of my bachelor thesis is come to know, define and analyze the activity and the function of radio broadcasting from its beginnings to 1992. My thesis will not only offer a general theory, but examples will be used for sociological theories. The thesis has not only a theoretical chapter. I continually introduce the history of the radio and subsequently sociological theory, which is appropriate to interpret the historical facts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rozhlasove vysilani a jeho zmeny_Grunova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grunova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Grunova_bak_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
GRUNOVA.JPGPrůběh obhajoby práce175,8 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.