Title: Vliv obezity na sociální život jedince
Other Titles: Impact of obesity on the social life of the individual
Authors: Bittenglová, Tereza
Advisor: Štípková, Martina
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12681
Keywords: obezita;výskyt obezity sociální důsledky;diskriminace;stigmatizace;zdravotní komplikace;fast food;pohybová aktivita;znevýhodňování ve společnosti
Keywords in different language: obesity;prevalence of obesity;social consequences;discrimination;stigmatization;health complication;fast food;physical activity;disadvantage in society
Abstract: Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo ukázat, jak obezita negativně ovlivňuje sociální život jedince. Má bakalářská práce je přehledovou statí, provedla jsem tedy rešerši české i zahraniční literatury a prostudovala a srovnala jsem již zrealizované výzkumy na toto téma. Cílem práce bylo pokusit se zmapovat sociální důsledky obezity, která je dnes velmi aktuálním globálním problémem. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, v první kapitole se čtenář se tedy seznámí s tím, co to vlastně obezita je, jaký je výskyt obezity ve světě i v České republice a jaké existují sociální rozdíly mezi obézními jedinci. V druhé a hlavní části se čtenář dozví zejména to, jaké překážky, omezení či stigmatizaci a diskriminaci s sebou obezita přináší a jak tedy negativně ovlivňuje jedincův život v různých životních situacích. Hlavní část práce je tedy zaměřena na to, jak obezita negativně prostupuje vzděláním, uplatněním na trhu práce, trávením volného času, životním stylem a sociálními kontakty daného jedince a také jak obezita ovlivňuje zdraví jedince. V neposlední řadě se čtenář také dozví jaký má obezita jedince vliv na jeho sebehodnocení a jaký vztah k němu má okolí.
Abstract in different language: My bachelor's thesis focuses on how obesity affects individual's social life. This bachelor's thesis is an review study. I have gone through the Czech and international research on this topic. The main goal of my thesis is to demonstrate social consequences of obesity, which is current global problem today. My thesis is divided into two main chapters - the first one, focuses on the definition of obesity, on its prevalence in the Czech Republic as well as in the world, and finally on social disparities in obesity. The second one is dedicated to obstacles, limitations or stigmatization and discrimination, which obesity brings with itself, and how it negatively affects life of an obese person. The main part of this thesis shows that obesity negatively affects education, labor market opportunities, spending free time, lifestyle, social contacts and interaction and health situation. Last but not least, the reader gets to know how obesity affects person's self-esteem and what is the attitude of the society towards obese persons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bittenglova_BP.pdfPlný text práce534,52 kBAdobe PDFView/Open
bittenglova_vedouci.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Bittenglova_oponentka.docxPosudek oponenta práce25,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bittenglova.JPGPrůběh obhajoby práce165,66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.