Název: Vliv obezity na sociální život jedince
Další názvy: Impact of obesity on the social life of the individual
Autoři: Bittenglová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12681
Klíčová slova: obezita;výskyt obezity sociální důsledky;diskriminace;stigmatizace;zdravotní komplikace;fast food;pohybová aktivita;znevýhodňování ve společnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;prevalence of obesity;social consequences;discrimination;stigmatization;health complication;fast food;physical activity;disadvantage in society
Abstrakt: Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo ukázat, jak obezita negativně ovlivňuje sociální život jedince. Má bakalářská práce je přehledovou statí, provedla jsem tedy rešerši české i zahraniční literatury a prostudovala a srovnala jsem již zrealizované výzkumy na toto téma. Cílem práce bylo pokusit se zmapovat sociální důsledky obezity, která je dnes velmi aktuálním globálním problémem. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, v první kapitole se čtenář se tedy seznámí s tím, co to vlastně obezita je, jaký je výskyt obezity ve světě i v České republice a jaké existují sociální rozdíly mezi obézními jedinci. V druhé a hlavní části se čtenář dozví zejména to, jaké překážky, omezení či stigmatizaci a diskriminaci s sebou obezita přináší a jak tedy negativně ovlivňuje jedincův život v různých životních situacích. Hlavní část práce je tedy zaměřena na to, jak obezita negativně prostupuje vzděláním, uplatněním na trhu práce, trávením volného času, životním stylem a sociálními kontakty daného jedince a také jak obezita ovlivňuje zdraví jedince. V neposlední řadě se čtenář také dozví jaký má obezita jedince vliv na jeho sebehodnocení a jaký vztah k němu má okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's thesis focuses on how obesity affects individual's social life. This bachelor's thesis is an review study. I have gone through the Czech and international research on this topic. The main goal of my thesis is to demonstrate social consequences of obesity, which is current global problem today. My thesis is divided into two main chapters - the first one, focuses on the definition of obesity, on its prevalence in the Czech Republic as well as in the world, and finally on social disparities in obesity. The second one is dedicated to obstacles, limitations or stigmatization and discrimination, which obesity brings with itself, and how it negatively affects life of an obese person. The main part of this thesis shows that obesity negatively affects education, labor market opportunities, spending free time, lifestyle, social contacts and interaction and health situation. Last but not least, the reader gets to know how obesity affects person's self-esteem and what is the attitude of the society towards obese persons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bittenglova_BP.pdfPlný text práce534,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bittenglova_vedouci.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bittenglova_oponentka.docxPosudek oponenta práce25,31 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bittenglova.JPGPrůběh obhajoby práce165,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.