Title: Život s Novým prostorem
Other Titles: Help the ones who want to help themselves - inequalities between vendors of Nový prostor street - paper and passers-by
Authors: Brodský, Matěj
Advisor: Růžička, Michal
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12682
Keywords: nerovnost;chudoba;sociální exkluze;Nový prostor;prodejci;společenské uznání;neoliberalismus;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: inequality;poverty;social exclusion;Nový prostor;vendors;social recognition;neoliberalism;qualitative design
Abstract: V této práci se zaměřuji na projevy nerovností mezi prodejci Nového prostoru a kolemjdoucími v každodenních interakcích. V teoretické části práce nejdříve popisuji koncept chudoby, postoje k chudobě v současné společnosti a roli neoliberální ideologie. Následně přibližuji koncept sociální exkluze, diskutuji jeho výhody a nevýhody a jeho vztah k chudobě. Nakonec popisuji samotný projekt Nový prostor, zmiňuji se i o možných problémech celého projektu, které vycházejí z rozporu mezi prací a sociální službou. Empirická část vychází z perspektivy symbolického interakcionalismu a základních konceptů Ervinga Goffmana. Za použití metod typických pro kvalitativní výzkum, jako je pozorování a hloubkový rozhovor, práce odhaluje snahu prodejců dosáhnout společenského uznání a možné problémy, s nimiž se mohou prodejci v tomto procesu setkat.
Abstract in different language: In this thesis I focus on manifestations of inequalities between vendors of Nový prostor street-paper and passers-by in everyday interaction.In the theoretical part of the thesis I first describe the concept of poverty, attitudes towards poverty in today society and the role of neoliberalism. Then I turn to the concept of social exclusion,I disscus its advantages and disadvantages and its relation to poverty. Eventually I describe the purpose of Nový prostor project, I also mention possible problems of the project that arise from the discrepancy between work and social assistance. Emprical part of the thesis is grounded on symbolic interakcionalism perspective and basic concepts of Erving Goffman.Using research methods of qualitative design such as observation and in-depth interview,it analyzes efforts of vendors to achieve social recognition and problems they may in this process encounter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Matej Brodsky 2014.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Brodsky_vedouci.docPosudek vedoucího práce46,5 kBMicrosoft WordView/Open
Brodsky_oponent.docPosudek oponenta práce32 kBMicrosoft WordView/Open
Brodsky.JPGPrůběh obhajoby práce153,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.