Název: Život a dílo Jana Mertla
Další názvy: Life and Work of Jan Mertl
Autoři: Keřka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12705
Klíčová slova: Jan Mertl;sociologie;kolaborace;stát;politické strany;byrokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: Jan Mertl;sociology;collaboration;state;political parties;bureaucracy
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je představit Jana Mertla a jeho dílo. Jan Mertl byl český sociolog. Narodil se v roce 1904 a zemřel v roce 1978 při autonehodě. Hlavními oblastmi jeho zájmu byly stát, politické strany a byrokracie. Jan Mertl byl zastáncem silného státu a dobře fungujícího byrokratického aparátu. V této práci popisuji jeho názory na tato témata. Jan Mertl byl členem pražské sociologické školy a snažil se přistupovat k vědeckému výzkumu nestranně. Jednou z částí této práce je popis jeho názorů na sociologický výzkum. Během nacistické okupace byl Jan Mertl místopředsedou Českého svazu pro spolupráci s Němci a po druhé světové válce byl obviněn z kolaborace a byl souzen. Díky svědeckým výpovědím a odbornému posudku Dr. Otakara Machotky byl Jan Mertl zproštěn obžaloby, ale jeho akademická kariéra přesto skončila. Toto téma je důležitou součástí mé práce, protože obvinění z kolaborace vážně ovlivnilo Mertlův život. Na konci své práce porovnávám Mertlovy názory na stát s nacistickými představami. Důvodem, proč jsem se rozhodl udělat toto srovnání, je Mertlovo obvinění z kolaborace. Chtěl jsem zjistit, jak se Mertlova představa podobala představám nacistické ideologie. Během mé práce jsem dospěl k závěru, že dílo Jana Mertla je stále aktuální.
Abstrakt v dalším jazyce: Main goal of this work is to introduce Jan Mertl and his work. Jan Mertl was a Czech sociologist. He was born in 1904 and died in 1978 during a car accident. Main objects of his interest were state, political parties and bureaucracy. Jan Mertl was a supporter of strong state and good working bureaucracy. In this work I am describing his opinions about these topics. Jan Mertl was a member of the prague sociologic school and he tried to do science impartially. One part of this work is description of his opinions to sociologic research. During the Nazi occupation, Jan Mertl was a vice-chairman of the Czech Union for collaboration with Germans, and after Second World War he was accused of collaboration with Nazis and he was judged. Due to the testimonies and an expert opinion of Dr. Otakar Machotka, Jan Mertl was at the end acquitted, but his academic career has ended. This matter is an important part of my work, because the accusation of collaboration seriously affected Mertl's life. In the end of this work I am comparing Mertl's opinions on state with Nazi's opinions. The reason why I decided to do this comparison is Mertl's accusation of collaboration. I wanted to discover how are Mertl's opinions similar with Nazi's opinions. During my work I came to the conclusion that Jan Mertl's work is still actual.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ondrej Kerka, Bakalarska prace, 2013.pdfPlný text práce288,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kerka_opo_BP_POL.pdfPosudek vedoucího práce893,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kerˇka-VED-politologie.docxPosudek oponenta práce0 BMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kerka.pdfPrůběh obhajoby práce322,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.