Název: Anti-imigrační politiky pravicově-populistických stran v Evropě
Další názvy: Anti-immigration policies of right-wing populist parties in Europe
Autoři: Szobonyová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12716
Klíčová slova: anti-imigrační politiky;pravicově-populistické strany;sekuritizace imigrace;populismus;politické vůdcovství
Klíčová slova v dalším jazyce: anti-immigration policies;right-wing populist parties;immigration's securitization;populism;political leadership
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá anti-imigračními politikami norské Pokrokové strany (FrP), nizozemské Strany pro svobodu (PVV) a Švýcarské lidové strany (SVP). Zkoumané pravicově-populistické strany patří díky své radikální rétorice mezi nejvýraznější anti-imigrační politické subjekty v Evropě. První část práce je teoretická a má za úkol charakterizovat společnou ideologii stran, jejich programatiky se zaměřením na anti-imigrační politiky a specifický způsob politické komunikace. V teoretické části jsou také anti-imigrační politiky stran definovány jako nástroj sekuritizace imigrace. Praktická část předložené práce se věnuje anti-imigračním politikám stran, jejich jednotlivým kampaním a postojům na veřejnosti. Cílem práce je definovat společnou ideologii a popsat její vliv na programatiky zkoumaných stran, a charakterizovat prostředky, pomocí nichž se strany prezentují na veřejnosti, a jakým způsobem zdůvodňují svůj anti-imigrační postoj.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented bachelor thesis focuses on the anti-immigration policies of the Norwegian Progressive Party (FrP), the Dutch Party for Freedom (PVV) and the Swiss People's Party (SVP). These researched right-wing populist parties thanks to their radical rhetoric are introducing the segment of most significant anti-immigration political units in Europe. The first part of the thesis is a theoretical, and its main purpose is to characterize the common ideology of these parties, their programs with a close attention to the anti-immigration policy and the specific way of political communication. In this part of the work anti-immigration party's policies are subscribed as a tool for immigration's securitization. The practical part of presented thesis applies to anti-immigration party's policies, their particular campaigns and attitudes towards the public. The main goal of this thesis is to define the common ideology and to describe its influence on the program of discussed parties, also to characterize tools, which help to represent the party to the public, and to determine in which way they justify their anti-immigration stance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anna Szobonyova BP.pdfPlný text práce398,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szobonyova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce597,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Szobonyova_opo.docxPosudek oponenta práce47,32 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Szobonyova.pdfPrůběh obhajoby práce351,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.