Title: Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
Other Titles: U.S. Humanitarian Intervention as an Instrument of Globalization of Human Rights
Authors: Peterková, Lucie
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12740
Keywords: globalizace lidských práv;humanitární intervence;kosmopolitismus;kosmopolitní demokracie;spravedlivá válka;Clintonova doktrína;demokracie
Keywords in different language: globalization of human rights;humanitarian intervention;cosmopolitanism;cosmopolitan democracy;just war;the Clinton Doctrine;democracy
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem je nastínění humanitární intervence do Kosova s důrazem na Clintonovu doktrínu a její pojetí lidských práv. Předmětem práce se stává rozbor této doktríny a pokus na ni aplikovat Heldovo vizi kosmopolitní demokracie. Výzkumná otázka se snaží najít odpověď, zda Bill Clinton dodržel premisy, jež spočívají v ochraně lidských práv, nastolení multietnické společnosti či ukončení násilí v Kosovu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The main aim is to outline the humanitarian intervention in Kosovo, with emphasis on the Clinton doctrine and its concept of human rights. The subject of thesis becomes the analysis of this doctrine and attempt of aplication Held´s vision of cosmopolitan democracy. The research question tries to answer whether Bill Clinton has complied with the premise relating to the protection of human rights, the establishment of a multi-ethnic society or the end of violence in Kosovo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Peterkova_2014.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
peterkova_ved.docxPosudek vedoucího práce43,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova_OPO.docxPosudek oponenta práce46,66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce344,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.