Název: Humanitární intervence USA jako nástroj globalizace lidských práv
Další názvy: U.S. Humanitarian Intervention as an Instrument of Globalization of Human Rights
Autoři: Peterková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12740
Klíčová slova: globalizace lidských práv;humanitární intervence;kosmopolitismus;kosmopolitní demokracie;spravedlivá válka;Clintonova doktrína;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization of human rights;humanitarian intervention;cosmopolitanism;cosmopolitan democracy;just war;the Clinton Doctrine;democracy
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Hlavním cílem je nastínění humanitární intervence do Kosova s důrazem na Clintonovu doktrínu a její pojetí lidských práv. Předmětem práce se stává rozbor této doktríny a pokus na ni aplikovat Heldovo vizi kosmopolitní demokracie. Výzkumná otázka se snaží najít odpověď, zda Bill Clinton dodržel premisy, jež spočívají v ochraně lidských práv, nastolení multietnické společnosti či ukončení násilí v Kosovu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The main aim is to outline the humanitarian intervention in Kosovo, with emphasis on the Clinton doctrine and its concept of human rights. The subject of thesis becomes the analysis of this doctrine and attempt of aplication Held´s vision of cosmopolitan democracy. The research question tries to answer whether Bill Clinton has complied with the premise relating to the protection of human rights, the establishment of a multi-ethnic society or the end of violence in Kosovo.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Peterkova_2014.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
peterkova_ved.docxPosudek vedoucího práce43,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peterkova_OPO.docxPosudek oponenta práce46,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Peterkova.pdfPrůběh obhajoby práce344,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.