Title: Právní režim muzejních sbírek
Other Titles: Legal framework of museum collections
Authors: Satrapová, Barbora
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12844
Keywords: muzejní sbírky;režim;kulturní památky;vlastnická práva;ochrana;muzeum;věci hromadné;veřejný statek
Keywords in different language: museum collections;framework;cultural heritage;private law;protection;museum;matter mass;public goods
Abstract: Legislativní úprava režimu sbírek muzejní povahy jako součásti kulturních památek naší republiky, úpravu nakládání s nimi z hlediska soukromoprávních předpisů a modifikace této úpravy speciálními správními předpisy, tedy střet práva soukromého s veřejným, střet zájmu na ochranu vlastnického práva jednotlivce a soukromých právnických osob se státním zájmem na ochranu kulturního bohatství. V práci je poukázáno na jednotlivé judikáty, které významně ovlivnily tuto problematiku i postavení institucí, které zajišťují péči o naše kulturní dědictví. Dále je vylíčena podpora státu při nakládání s muzejními sbírkami, snaha zajistit jim zajistit co největší bezpečnost na naší, evropské i mezinárodní úrovni. Pojednáno je i o problematice navrácení neoprávněně uloupených či zabraných sbírek. Podrobně je rozepsána problematika nedostatků v postavení institucí spravující tyto sbírky i legislativní mezery v úpravě zákonů v této oblasti.
Abstract in different language: descrition the legal regime of museum collections as part of the cultural heritage of our republic, their treatment by private law and modifications of this legal framework by special administrative legislation i.e. the conflict of private and public law, the conflict of the right to protection of private ownership and the interest of the state on protection of the cultural wealth. The thesis presents individual court decisions that substantially influenced this area of law and the position of institutions taking care of our cultural heritage. The discussed topics also include the support of the state in dealing with the museum collections with the aim to achieve the best possible security on national, European and international levels and the issue of returning stolen or illegally confiscated collections. The problems and insufficiencies of the legal regulation of this area of law is provided in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2014.pdfPlný text práce728,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Satrapova.pdfPosudek vedoucího práce755,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Satrapova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Satrapova.pdfPrůběh obhajoby práce276,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.