Název: Ragby jako součást školní tělesné výchovy na středních školách
Další názvy: Rugby as a part of school physical education on high schools
Autoři: Slavík, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Valach, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12873
Klíčová slova: ragby;školní tělesná výchova;střední škola
Klíčová slova v dalším jazyce: rugby;school physical education;high school
Abstrakt: Za téma své práce jsem si vybral ragby, protože je to pro mne velice zajímavý sport, který aktivně hraji. Je to sport všestranný, který klade důraz na všeobecnou zdatnost jedince dávajícího bez výhrad celou svou osobnost ve prospěch kolektivu družstva. První (teoretická) část práce je zaměřena na seznámení s hrou ragby, její historií a současnou podobou ve světě i u nás, podstatou hry a jejími základními pravidly. Druhá (praktická) část je zaměřena na práci s mládeží na střední škole. Obsahuje ukázkové hodiny tělesné výchovy na téma ragby, které se dají použít na středních školách. Věřím, že tato práce může svým způsobem pomoci propagaci a popularizaci ragby a zároveň přinese dostatek informací lidem, kteří se o ragby zajímají a chtěli by se této krásné hře aktivně věnovat.
Abstrakt v dalším jazyce: I chose rugby as the topic of my thesis because it is an interesting sport that I actively play myself. It is a versatile sport that places emphasis on general fitness of individual who gives his entire personality in favour of the team. The first (theoretical) part is focused on inroducing the game of rugby, its history and current forms worldwide and locally, the essence of the game and its basic rules. The second (practical) part is focused on work with the youth at high schools. It includes sample lessons of physical education on the subject of rugby, which can be used at high schools. I believe that this thesis can help promote and popularize rugby and it will generate enough information for people who are interested in rugby and would like to actively participate in the sport.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Antonin Slavik.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SLAVIK VP.pdfPosudek vedoucího práce126,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SLAVIK OP.pdfPosudek oponenta práce191,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SLAVIK.pdfPrůběh obhajoby práce47,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.