Title: Návykové látky užívané v dětském věku
Other Titles: Addictive substances used in childhood
Authors: Sedláčková, Šárka
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12902
Keywords: dětský věk;návykové látky;drogy;závislost;zdraví;prevence;abstinenční příznaky
Keywords in different language: childhood;drugs;addictive substance;drug addiction;health;prevention;withdrawal syndrome
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo poskytnout informace o drogové problematice v dětském věku. Teoretická část práce obsahuje seznámení s pojmem dětský věk, vymezení návykových látek, užívání návykových látek, základní rozdělení návykových látek. Ve zbývajících kapitolách se věnuji možným příčinám užívání návykových látek, specifikům návykových látek užívaných dětmi a také důsledky toho užívání na jejich zdraví. Praktická část začíná výzkumným projektem, který stanovuje základní otázky a dále z výsledků dotazníkového šetření. Tohoto šetření se zúčastnilo celkem 100 dětí, žáků 9. tříd základních škol v Plzni, Zbůchu a Zruči-Senci. Tato práce může sloužit jako studijní materiál.
Abstract in different language: The target of my bachelor's thesis is to provide information about drug problems in childhood. The theoretical part of my thesis concerns definition of what is childhood. Next chapter also concerns basic structure of drugs and other substances. In the remaining chapters you can find possible causes of drug use, specifics of substances used by children and its health consequences. I also mentioned tobacco politics.The practical part begins with research project that determines the basic questions and with results of the survey. Overall 100 children from 9th classes from elementary schools in Plzeň, Zbůch and Zruč-Senec took part in the survey and answered the questionnaires. This may serve as study material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Sarka Sedlackova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Sedlackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce421,16 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce336,33 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.