Title: Pedagogicko-psychologické problémy prokrastinace studentů SOŠ
Other Titles: Pedagogical-psychological problems procrastination of students SVS
Authors: Šikýř, Ota
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12904
Keywords: prokrastinace;sekundární stupeň vzdělávání;pedagogika;psychologie;sebevědomí;motivace;stres;frustrace;výzkum
Keywords in different language: procrastination;secondary level of education;pedagogy;psychology;self-confidence;motivation;stress;frustration;research
Abstract: Bakalářská práce na téma "Pedagogicko-psychologické problémy prokrastinace studentů SOŠ" se zabývá prokrastinací v sekundárním stupni vzdělávání. V teoretické části práce je zmíněno základní vymezení prokrastinace, její historie a současnost. Rozdělení dle druhů, příčin, možných následků a prevence prokrastinace. Praktická část se zabývala názory žáků a žákyň na problematiku prokrastinace v jejich vzdělávání, vymezením výzkumného souboru a vlastním dotazníkovým šetřením, během kterého byly zjišťovány míry a příčiny prokrastinačního chování v závislosti na pohlaví, studovaném oboru a ročníku.
Abstract in different language: Bachelor thesis "Educational and psychological problems of procrastination of Secondary School students" deals with procrastination in secondary education. In the theoretical part of the work is mentioned procrastination, its history and present. Distribution according to types, causes, consequences and prevention of procrastination.The practical part deals with the views of students on the issue of procrastination in their education, by defining a research file and the own questionnaire survey, finding the degree and causes of a procrastination behavior depending according to gender, the studied discipline and year.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - O. Sikyr.pdfPlný text práce9,34 MBAdobe PDFView/Open
Sikyr - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,7 kBAdobe PDFView/Open
Sikyr - oponent.pdfPosudek oponenta práce448,97 kBAdobe PDFView/Open
Sikyr - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce101,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.