Title: Loterie a jiné podobné hry v právním systému České republiky
Other Titles: Lotteries and the Other Similar Games in the Legal System of the Czech Republic
Authors: Jelínek, Lukáš
Advisor: Malast, Jan
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13161
Keywords: loterie;hazardní hra;sázka;los;výhra;výherní hrací přístroj;videoloterní terminál;lokální loterní systém;podílové sázky;kurzové sázky;povolování hazardních her;internetová sázka;zákon o loteriích a jiných podobných hrách
Keywords in different language: lottery;gambling;bet;lottery ticket;win;gaming machine;video lottery terminal;local lottery system;parimutuel betting;fixed-odds betting;permitting gambling;internet bets;act of lotteries and other similar games
Abstract: Diplomová práce pojednává o právním odvětví, které upravuje hazardní hry a jejich provozování. V diplomové práci je rozebrán historický vývoj herního práva v českých zemích. Část práce obsahuje soukromoprávní úpravu odvážných smluv o sázce, jejímu vývoji a srovnání s historickou právní úpravou. Hlavní kapitolou práce je analýza jednotlivých druhů hazardních her upravených v zákoně o loteriích a jejich právní úprava z pohledu de lege ferenda. Na závěr je zařazena úprava hazardních her v oblasti trestního práva.
Abstract in different language: The Diploma thesis discusses about the special kind of law which regulates gambling and his execute. The Diploma thesis analyze the historical development of the gambling law in the Czech countries. Part of the thesis contains civil law regulation about aleatory contracts their historical development and their comparison. The main chapter analyze various types of gambling from the Act of Lotteries and the other similar games and compare them with a view to de lege ferenda. In conclusion is commisioned adjustment of gambling in criminal law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Loterie a jine podobne hry v pravnim systemu Ceske republiky.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jelinek-Malast.pdfPosudek vedoucího práce833,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jelinek-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jelinek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce637,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.