Title: Uzavření manželství
Other Titles: Conclusion of marriage
Authors: Janušová, Zuzana
Advisor: Henych, Václav
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13167
Keywords: nový občanský zákoník;rodinné právo;manželství;uzavření manželství;podmínky uzavření manželství;způsoby uzavření manželství;matrika;správní řízení;Apostille;superlegalizace
Keywords in different language: new civil code;family law;marriage;conclusion of marriage;conditions of conclusion of marriage;ways of conclusion of marriage;registry office;administrative proceedings;Apostille;superlegalization
Abstract: Diplomová práce popisuje jednu z významných událostí v životě člověka - uzavření manželství. V jednotlivých kapitolách práce je řešena zejména problematika nové právní úpravy rodinného práva, předpokladů pro vznik manželství, forem uzavření manželství, dokladů potřebných k uzavření manželství, podkladů pro zápis do matriky a správního řízení. Cílem práce byla rovněž komparace nového občanského zákoníku a zákona o rodině.
Abstract in different language: This thesis describes one of the most important events in a person's life - the conclusion of marriage. The individual chapters of this work focus on solving primarily the matters of the new legislation of family law, the conditions for the emergence of a marriage, forms of conclusion of marriage, documents necessary to enter into marriage, documents for registration in the marriage registry and administrative proceedings. The aim of the work is also a comparison of the new Civil Code and the Act of Family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce940,68 kBAdobe PDFView/Open
DP-Janusova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce492,96 kBAdobe PDFView/Open
DP-Janusova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce442,16 kBAdobe PDFView/Open
DP-Janusova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce518,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.