Title: Laténská hradiště na Šumavě
Other Titles: Lateen hillfords in the Bohemian Forest
Authors: Kopelentová, Lenka
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13303
Keywords: Obří hrad;Sedlo;Věnec;fortifikace;keramika;přeslen;mince;výzkum;mladší doba laténská
Keywords in different language: Obří hrad;Sedlo;Věnec;fortification;ceramics;whorl;coins;research;younger La Téne period
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o třech pravěkých hradištích - Sedle u Sušice, Obřím hradu u Nicova a Věnic u Lčovic. Práce se skládá z detailního popisu hradišť, včetně popisu jejich polohy a fortifikace, dále je rozebrána funkce těchto hradišť, následně je zkoumáno datování a vznik těchto hradišť. Poté se v práci nachází stručný popis výzkumů a badatelských prácí na hradištích, včetně popsaných nálezů. Nakonec je věnována pozornost možnému zániku hradišť.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis discusses about three prehistoric hillforts - the Sedlo near the Susice, the Obří hrad at Nicov and the Věnec at Lčovice. This work is comprised of a detailed description of the hillforts, including a description of the position and fortifications, further there is analyzed a function of these hillforts, subsequently there are examined a dating and origin of these hillforts. Then the work is description of researches works of the hillforts, including the described the findings. Finally, attention is devoted to the potential disappearance of hillforts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konecna verze.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Kopelentova V.pdfPosudek vedoucího práce831,85 kBAdobe PDFView/Open
Kopelentova O.pdfPosudek oponenta práce447,99 kBAdobe PDFView/Open
Kopelentova P.pdfPrůběh obhajoby práce158,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.