Title: Posouzení výkonnosti podniku na základě bilančních pravidel
Other Titles: Assessment of the efficiency of the company based on the balance rules
Authors: Václavíková, Bohumila
Advisor: Taušl Procházková, Petra
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13367
Keywords: bilanční pravidla;finanční analýza;elementární metody finanční analýzy;finanční poměrové ukazatele
Keywords in different language: balance rules;financial analysis;elementary methods of financial analysis;financial ratios
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na hodnocení ekonomické situace společnosti SYSTHERM s.r.o. na základě bilančních pravidel a vybraných metod finanční analýzy. První kapitola obsahuje základní informace o společnosti. Druhá kapitola se zabývá bilančními pravidly financování. Třetí kapitola je věnovaná finanční analýze, konkrétně horizontální a vertikální analýze, analýze pracovního kapitálu a poměrových ukazatelů. Teoretická východiska se prolínají s praktickou částí, která vycházela z informací z účetních výkazů podniku za rok 2008-2012. V závěrečné části je zhodnocena ekonomická situace podniku spolu s návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the assessment of the economic situation of SYSTHERM s.r.o. on the basis of the balance rules and selected methods of financial analysis. The first chapter contains basic information about the company. The second chapter deals with the balance rules. The third chapter focuses on financial analysis, concretely horizontal and vertical analysis, working capital analysis and financial ratios. Theoretical basis is connected with the practical part, which was based on the information from the financial statements of the company for the year 2008-2012. The final chapter is devoted to the evaluation of the economic situation along with proposals for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclavikova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_vaclavikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce695,18 kBAdobe PDFView/Open
BP_vaclavikova_OP.pdfPosudek oponenta práce579,2 kBAdobe PDFView/Open
vaclavikova.PDFPrůběh obhajoby práce692,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.