Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the company
Authors: Volfíková, Aneta
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13369
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indicators
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace AGROPODNIKU DOMAŽLICE, a.s. na základě použití metod finanční analýzy. Z výsledků této analýzy je pak komplexně zhodnocena finanční situace podniku a jsou navržena opatření ke zlepšení. Práce obsahuje pět kapitol. V úvodu práce je vymezen teoretický základ k problematice finanční analýzy a následně je představen zvolený podnik a jeho hlavní podnikatelská činnost. V další části práce jsou převedeny vybrané metody finanční analýzy do praxe a pomocí nich jsou zjištěny hlavní problémy, které se v podniku vyskytují. Závěrem práce je provedeno shrnutí nejdůležitějších změn, které za sledované období v podniku nastaly. Poslední kapitola navrhuje konkrétní opatření, která by měla zlepšit celkovou ekonomickou situaci podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the evaluation economic´s situation of AGROPODNIK DOMAŽLICE, a.s. using the methods of financial analysis. From the results of this analysis is evaluated the financial situation of the company and there are suggested procurations for improvement. The thesis contains of five chapters. The introduction is based on theoretical basis for the issue of financial analysis and then is presented a concrete company and its main business activity. In the next chapter are converted the chosen methods of financial analysis into practice and by means of them are found out the major problems that are occured in the company. At the end of the thesis is provided a summary of the most important changes which are over the monitoring period in the company happened. The last chapter suggests concrete measures which should improve the total economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volfikova.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
BP_volfikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce631,52 kBAdobe PDFView/Open
BP_volfikova_OP.pdfPosudek oponenta práce585,81 kBAdobe PDFView/Open
volfikova.PDFPrůběh obhajoby práce708,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.