Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of the Competitiveness of the Selected Company
Authors: Šmídová, Kateřina
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Špicar, Radim
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13394
Keywords: konkurenceschopnost;PEST analýza;Porterův model pěti sil;SWOT analýza;finanční analýza
Keywords in different language: competitiveness;PEST analysis;Porter five forces analysis;SWOT analysis;financial analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení současné ekonomické situace a konkurenceschopnosti společnosti Lasselsberger, s. r. o. na trhu keramických obkladů a dlažeb. Dále přináší návrhy opatření ke zlepšení této situace a k posílení konkurenčního postavení společnosti. Začátek práce je věnován charakteristice společnosti Lasselsberger, s. r. o., popisu jejího historického vývoje, cílů, podnikatelské činností a nabízených produktů. Pro zhodnocení současné konkurenční pozice společnosti na trhu je vypracována analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku. Pro posouzení vnějšího okolí společnosti je aplikována PEST analýza a Porterův model pěti sil, pro zhodnocení vnitřního okolí je zpracována analýza vnitřních zdrojů a schopností. Pro zhodnocení stávající ekonomické situace společnosti jsou využity poměrové ukazatele finanční analýzy. Na základě výsledků výše zmíněných analýz je zpracována SWOT analýza společnosti. V závěru práce jsou závisle na výsledcích zpracovaných analýz navržena opatření ke zlepšení stávající ekonomické situace a konkurenceschopnosti společnosti.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on evaluation of current economic situation and competitiveness of the company Lasselsberger, s.r.o. on the market of ceramic wall and floor tiles. The thesis brings suggestions for improvement of economical health of the company and for its market share increase. The first chapter of the thesis describes characteristics of the company Lasselsberger, s. r. o., its history, goals and strategies, business activities and marketed products. Enviromental analysis of internal and external enviroment of the company has been accomplished to evaluate current competitiveness of the company on the market. The Porter five forces analysis and the PEST analysis (Political, Economic, Social and Technological analysis) has been perfomed to justify external micro and macro enviroment of the company. Internal business enviroment has been assessed in the analysis of internal company resources and abilities. The financial ratios have been used for financial analysis of the current economic situation of the company. The SWOT analysis of the company has been carried out on the basis of results of the above mentioned analyses. Conclusions of the bachelor thesis suggest actions for improvement of the current economic situation and competitiveness of the company. The recommended actions are based on outputs that have resulted from all investigations and analyses performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Smidova_Katerina.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_smidova_VP.pdfPosudek vedoucího práce606,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_smidova_OP.pdfPosudek oponenta práce738,64 kBAdobe PDFView/Open
smidova.PDFPrůběh obhajoby práce723,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.