Title: Efektivní nákup a prodej podniku
Other Titles: Effective purchase and sale of the company
Authors: Rytířová, Karolína
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13426
Keywords: nákupní proces;proces prodeje;strategický partner;zákazník;finanční analýza
Keywords in different language: purchasing;sail process;strategic partners;customers;financial analysis
Abstract: Samotná bakalářská práce pojednává o procesu nákupu a prodeje ve společnosti GR electronic, spol. s r.o., která se zabývá výrobou vyhřívacích elementů do autosedaček. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část, které se navzájem prolínají a tvoří tak celek, který na sebe navazuje. Společnost je v jistém ohledu odlišná od většiny společností, které se vyskytují na území České republiky, na rozdíl od nich spolupracuje se strategickým partnerem. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, která vyplývají ze slabin tohoto podniku, a dokážou pomoci k efektivnější funkci nákupu a prodeje tak, aby se zlepšila nejen jeho pozice na trhu, ale i technologie, které jsou neodmyslitelnou součástí výroby. První část práce je zaměřena na charakteristiku podniku, jeho historii a finanční analýzu. V části druhé je zprvu charakterizován nákup, faktory, které jej ovlivňují, a nákupní proces; následně je zde praktická část, ve které jsou popisovány kroky nákupního procesu ve společnosti GR electronic, spol. s r.o. Třetí část obsahuje podrobnější popis procesu prodeje, zákazníků a plánů produkce ve zkoumaném podniku. Čtvrtá kapitola se zabývá výčtem silných a slabých stránek podniku jak na straně nákupu, tak na straně prodeje. V páté kapitole navazující na předešlou jsou popsány jisté návrhy, které by mohly společnosti GR electronic, s. r.o. pomoci k vyšší efektivitě při nákupu a prodeji.
Abstract in different language: The bachelor theses deals with the purchasing and sail process in the GR electronic company producing the heating elements for car seats. The theses contains two interrelated inosculating practical and theoretical parts creating a complex unit. In some respects, the company is different from the most of companies in the Czech Republic; unlike them, cooperates with strategic partners. The goal of this bachelor theses is proposing provisions resulting from the company weaknesses enabling the company to reach a higher effectiveness of the purchasing and the sail to improve its position not only on the market, but even technology that is inseparable part of production. The first part of theses is focused on characterization of company, its history and financial analysis. In the second part, the purchasing is characterized and the factors influenced them, further, the practical part describing the purchase-process proceeding in the GR electronic company follows. The third part contains more detailed description of the sail processes, customers and the production plan of researched company. The fourth chapter deals with company weaknesses and strong points of both purchasing and sail. In the fifth chapter follow-up to previous chapter, the proposals enabling the GR electronic company to reach a higher effectiveness of the purchasing and the sail are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_RYTIROVA.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Rytirova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce536,86 kBAdobe PDFView/Open
Rytirova K. - O.PDFPosudek oponenta práce528,9 kBAdobe PDFView/Open
Rytirova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce225,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.