Title: Systém pro řízení projektů
Other Titles: Project management system
Authors: Lunterová, Dana
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Holý, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13495
Keywords: systém pro řízení projektů;agilní management
Keywords in different language: project management system;agile management
Abstract: Tato práce hledá optimální řešení pro řízení projektů u konkrétní firmy zaměřené na vývoj softwaru. Nejprve jsou definovány pojmy, které se týkají projektového řízení obecně. Praktická část se věnuje analýze firemní kultury a hledá hlavní firemní procesy, které je třeba podporovat pomocí systému pro řízení projektu. Z analýzy plyne seznam potřebných funkcí nového systému. V rámci průzkumu systémů pro řízení projektů jsou blíže popsány systémy Assembla, Redmine, EasyRedmine, Trac a Basecamp. Na závěr práce jsou tyto systémy porovnány z hlediska funkčností a finančních nákladů. Tato práce bude pro firmu jedním z aspektů, na základě kterých vybere nový systém pro řízení projektů.
Abstract in different language: This thesis deals with finding an optimal solution for project administration in a particular company orientated on software development. First, the terms related to project administration in general are defined. The applicative part of the thesis is focused on an analysis of the company culture and finds the main company processes that are important to support by a system for project administration. The analysis gives a list of necessary functions of the new system. The research of systems for project administration further describes the systems Assembla, Redmine, EasyRedmine, Trac and Basecamp. The end of the thesis compares the functionality and financial expenses of these systems. This thesis is going to be one of the aspects based on which companies will choose a new system for project management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lunterova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
A10B0336P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce328,73 kBAdobe PDFView/Open
A10B0336P-posudek.pdfPosudek oponenta práce331,5 kBAdobe PDFView/Open
A10B0336P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce213,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.