Název: Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku
Další názvy: Prediction of Sport Match Winner Using PageRank
Autoři: Suda, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Nykl, Michal
Oponent: Široký, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13540
Klíčová slova: PageRank;predikce;graf;vrchol;budoucí hrana
Klíčová slova v dalším jazyce: PageRank;prediction;graph;node;future link
Abstrakt: Práce se zabývá predikcí vítěze sportovního utkání využitím algoritmu PageRank. Naleznete zde popis používaných metod pro predikci budoucí hrany v grafu. V práci se nachází stručný popis algoritmu PageRank a problémů s jeho implementací. Jsou zde také popsány sportovní soutěže, na nichž je testována úspěšnost predikce využitím PageRanku. Dále se v práci nachází popis navržených typů grafů a navržené úpravy vektoru personalizace. Práce obsahuje popis dvou aplikací, které byly vytvořeny za účelem získání a prezentace získaných výsledků predikce. Na konci práce je diskutována úspěšnost získaných výsledků predikce.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is concerned with the prediction of the sport's match winner using the algorithm PageRank. In presented bachelor thesis you can find the description of the method for the predtiction of future edge in graph. In this thesis there is a brief description of the algorithm PageRand and following problems with its implementation. We can also find the description of sport competitions in which the prediction using PageRank was tested. Afterwards, there is a description of designed graphs and proposed modifications of personalized vector. This thesis contains the description of two applications which were created for the purpose of obtaining and presenting results of the prediction. At the end of the thesis, the success rate of obtained prediction results is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_ sudap_A11B0612P.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0612P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce306,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0612P-posudek.pdfPosudek oponenta práce574,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11B0612P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce173,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13540

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.