Title: Statistiky času z kalendářových dat
Other Titles: Worktime statistics from calendar data
Authors: Krásný, Tomáš
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Ježek, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13543
Keywords: statistiky;generování;nástroj;klíčové slovo;kalendář;icalendar;architektura;výkazy času;model;renderery;součty
Keywords in different language: statistics;generation;tool;keyword;calendar;icalendar;architecture;time statements;model;renderers;summaries
Abstract: Tato práce je založena na zpracování kalendářových dat, která jsou dnes velmi hojně využívána. Lidé si mohou vést časové záznamy více způsoby, z nichž jedním jsou online kalendáře. Po naplnění kalendáře událostmi je možné vypočítávat určité časové statistiky; lze například získat celkový čas trvání událostí v minulém měsíci nebo trvání konkrétních událostí, jakými mohou být například firemní schůzky. Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření nástroje pro generování časových statistik z událostí v online kalendářích a následné zobrazení těchto statistik uživateli. Uživatel má k dispozici mnoho možností nastavení aplikace. Příkladem může být granularita (po dnech, po týdnech apod.), jednotky výstupu (minuty, hodiny, ...) nebo klíčová slova, která mohou oddělit důležité události od ostatních. Výsledky jsou poté zobrazeny v tabulce a uloženy ve formátu HTML nebo v sešitu aplikace Microsoft Excel. Aplikace je implementována v programovacím jazyce Java, pro samotný vývoj byly použity další externí knihovny. Funkčnost je ověřena na skutečných
Abstract in different language: This work is based on calendar data which almost everyone uses every day. People can keep time records in many ways, more and more in online calendars. We can use calendars for saving events, tasks, alarms etc. After filling up calendar with events or data, various time statistics can be calculated. We can obtain total time of events from previous month or specific events representing for instance business meetings. The aim of this bachelor thesis is processing calendar data. The final goal is to create a tool for generating specific time statistics from events entered in online calendars and then display the results to user. This tool has various options the user can set, e.g. granularity (per days, per weeks, ...), an output unit (minutes, hours, ...) or keywords which can separate important events from others only by a keyword in its subject. The final data are recorded in table and consequently saved in HTML file or Excel workbook. This tool is implemented in Java language using various libraries. The functionality is verified on real-world Google calendars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasny, A11B0414P, bakalarska prace.pdfPlný text práce644,95 kBAdobe PDFView/Open
A11B0414P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce259,54 kBAdobe PDFView/Open
A11B0414P-posudek.pdfPosudek oponenta práce333,12 kBAdobe PDFView/Open
A11B0414P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce213,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.