Název: Kam kráčejí náboženské tradice?
Další názvy: Where the Religious Traditions Walk?
Autoři: Hásová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13679
Klíčová slova: tradice;náboženství;alternativní religiozita;tradiční religiozita;ISSP 2008;pozdní moderna
Klíčová slova v dalším jazyce: tradition;religion;alternative religiosity;traditional religiosity;ISSP 2008;late modern
Abstrakt: Cílem práce je snaha pochopit, co se s náboženstvím, jakožto se zprostředkovatelem tradice udržující sociální kohezi, děje v pozdní moderně. Pro analýzu jsou používána data z ISSP 2008. Lineární regresivní analýza se zaměřuje na to, zda je náboženství ve společnosti vnímáno jako prvek, který má potenciál (de)stabilizovat společnost a co toto vnímání ovlivňuje. Analýza prokázala, že na nahlížení náboženství jako (de)stabilizátoru společnosti nemají přílišný vliv sociodemografické charakteristiky. Naopak statisticky signifikantní se ukázal vztah jak tradiční, tak alternativní religiozity, resp. čím více je člověk věřící, ať už v tradičním či alternativním smyslu, tím více pozitivně náboženství hodnotí. V české společnosti pak díky nízké míře religiozity převládá spíše negativní pohled na náboženství. I přes to však nelze tvrdit, že by náboženství v životech lidí nemělo žádnou funkci. V širším kontextu to vypadá, že lidé se spíše distancují od určité negativní představy náboženství, ale jejich životy jsou nadále náboženstvím strukturovány - dodržují určité rituály, hodnoty, apod. To, co tedy přispívá k sociální kohezi, můžeme označit jako tzv. inherentní religiozitu. Jsou to určité soubory věr, hodnot a přesvědčení, které vycházejí z náboženských tradic, ale jsou převedeny do jiného diskurzu pro zajištění působnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on a religion tradition in the contemporary Czech Republic. The data ISSP 2008 are used for the analysis. The results from analysis show that it looks the problem with the religion is a "negative picture" that people have about it in the Czech Republic nowadays. They see the religion rather as an element that can destabilize our society. It might be a reason, why people distance themselves from the religion. The positive perception is influenced by religiosity (traditional or alternative) of respondent - the more religious, the more positive the picture of religion is. The results from OLS regression don't confirm an effect of sociodemographic characteristic as sex, age or education on the perception of religion. It seems the religion is perceived similar through Czech society. Despite the results and data, I don't argue, the religion doesn't have an importance in people's lives. People's lives are still structured through religious principles and values, which are only "cleared" from religious meanings. It can be marked as an inherent religiosity. This inherent religiosity is the substance, which strengthens social cohesion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hasova_Kam kraceji nabozenske tradice (2014).pdfPlný text práce992,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hasova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hasova-oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hasova.JPGPrůběh obhajoby práce232,39 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.