Title: Ústavní stížnost jako prostředek ochrany základních lidských práv
Other Titles: The constitutional complaint as a means of protection of fundamental human rights
Authors: Havlíková, Denisa
Advisor: Odehnalová, Jana
Referee: Vostrá, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13726
Keywords: ústavní stížnost;ústavní soud;lidská práva;prostředek ochrany lidských práv;zásah orgánu veřejné moci;dovolání;řízení o ústavní stížnosti před ústavním soudem;formy rozhodnutí;závaznost rozhodnutí
Keywords in different language: constitutional complaint;constitutional court;human rights;means of protecting human rights;public authority intervention;extraordinary appeal;proceedings on constitutional complaint before constitutional court;form of decisions;binding decision
Abstract: Tato práce pojednává o institutu ústavní stížnosti jakožto základním instrumentu ochrany základních lidských práv. Ve svých úvodních částech přináší historický vývoj lidských práv, jejich terminologii a klasifikaci. Dále práce představuje ústavní soudnictví a Ústavní soud. Stěžejní část práce je věnována analýze ústavní stížnosti, především ústavní stížnost fyzických a právnických osob. Jsou v ní rozebrány veškeré náležitosti podání, náležitosti řízení o ústavní stížnosti a rozhodnutí. Závěr je věnován závaznosti a důsledkům rozhodnutí Ústavního soudu.
Abstract in different language: This thesis aims to describe the the institute constitutional complaint as an essential instrument of protection of fundamental human rights. In its introductory part brings the historical progression of humans rights, their terminology and classification. The thesis also introduces the concept of constitutional judiciary and the Constitutional Court. The crucial part of this thesis handle the analysis of the constitutional complaint, especially constitutional complaint of natural persons and corporate personhoods. In this section are analyzed all requirements for making a constitutional complaint, all requirements of judicial proceedings on constitutional complaints and the decision. In conclusion are discussed effectuality and results of decisions of Constitutional Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Havlikova.pdfPlný text práce751,43 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova OD.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova HO.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce545,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.