Název: Fyzikální principy současné fotografie
Další názvy: Physical principies of actual photography
Autoři: Machačová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Randa, Miroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13761
Klíčová slova: fotografie;CCD;CMOS;vývoj;fotografický film;vesmír;černobílá fotografie;barevná fotografie;RGB;CMYK;pokusy
Klíčová slova v dalším jazyce: photography;CCD;CMOS;development;photographical film;space;black and white photography;color photography;RGB;CMYK;experiments
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem fotografie v průběhu 20. století a nejmodernější fotografickou technikou na počátku 21. století. V první části diplomové práce je podrobně popsán jak fyzikální, tak chemicko-technologický vývoj fotografie v průběhu 20. století. V práci jsou uvedeny taktéž specifické oblasti, na které měla fotografie veliký formativní vliv. Druhá část práce se zabývá fyzikálními a technickými specifiky ve vývoji fotografie. V uvedených kapitolách je podrobně popsán vývoj fotografických filmů a vývoj elektronických snímacích čipů. V této kapitole jsou taktéž detailně popsány specifika fotoaparátů používaných v kosmu a vybrané speciální prvky v novodobém vývoji fotografie. Ve třetí části jsou uvedeny vytvořené pracovní listy vycházející z teoretické části diplomové práce, které jsou následně prakticky vyzkoušeny ve školním vyučování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development of photography in the course of 20th century and the latest photographic technology in the early of 21st of the century. In the first part of the thesis is described in detail how physical so chemical and technological development of photography in the course of the 20th century. They are also given a specific area to which the great formative influence was photos. The second part of the thesis deals with the physical and technical characteristics in the development of photography. In these chapters is described in detail the development of photographic films ane electronic sensing chips. In this chapter are also described in detail the specifics of the cameras used in the cosmos, and selected special elements in the modern development of photography. In the third section are created worksheets based on the theoretical part of the thesis, which were subsequently practically tested in the chool teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Machacova_V_P12N0165P.pdfPlný text práce9,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce147,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - opon..pdfPosudek oponenta práce204,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machacova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce57,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.