Title: Úroveň sesterské edukace na ortopedickém oddělení z pohledu sester a pacientů v oblastní a fakultní nemocnici
Other Titles: The level of nursing education in the orthopedic department from the perspective of nurses and patients in a regional teaching hospital
Authors: Rybenská, Jana
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Frei, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13790
Keywords: edukace;edukační proces;všeobecná sestra;pacient;ortopedické oddělení
Keywords in different language: education;educational process;general nurse;patient;orthopedic department
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace na ortopedickém oddělení z pohledu všeobecných sester a pacientů. V teoretické části diplomové práce se zabývám pojmem edukace, edukačním procesem, edukací ortopedického pacienta a edukačními standardy. Dále definuji pedagogiku, motivaci a komunikaci. V teoretické části se také věnuji samotnému ortopedickému oboru, perioperační péči a jednotlivým oddělením, jak Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ve Fakultní nemocnici Plzeň, tak i ortopedicko úrazovému oddělení nemocnice Kladno. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkumné šetření, které zjišťuje úroveň sesterské edukace, jak všeobecné sestry edukují a jak tuto edukaci vnímají pacienti. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen edukační standard, který byl doporučený Oblastní nemocnici Kladno, a.s.
Abstract in different language: This thesis is focused on the education of the orthopedic department from the perspective of nurses and patients. In the theoretical part of the thesis deals with the concept of education, the educational process, educating patients and orthopedic eduacional standards. Further defines pedagogy, motivation and communication. The theoretical part is also devoted to the orthopedic field, perioperative care, and individual departments to the Clinic of orthopedics and traumatology of the locomotor system in a Teaching hospital in Pilsen, and orthopedic - Accident department of the hospital Kladno. The practical part contains quantitative research which investigates the level of nursing education, both general nurses educated and how they perceive the education of patients. Based on the results of the educational standard was created, which was recommended by the Regional Hospital Kladno, a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybenska dp.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Rybenska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce508,01 kBAdobe PDFView/Open
Rybenska_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Rybenska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce447,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.