Title: Přístupy k umírajícím ze strany odborných pracovníků v pobytovém zařízení sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních na Plzeňsku
Other Titles: Approaches to dying people from the perspective of professionals in residental social services and health care facilities in pilsen region
Authors: Tejmlová, Miroslava
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13801
Keywords: smrt;umírání;doprovázení umírajícího;zařízení hospicového typu;zdravotnické zařízení
Keywords in different language: death;dying;accompanying the dying;hospice type of medical device;medical device
Abstract: Cílem práce bylo zmapovat přístup odborných sociálních pracovníků vybraných zařízení k umírajícím klientům. V teoretické části byla obecně rozebrána problematika umírání, smrti a doprovázení umírajícího. V praktické části byly teoretické poznatky porovnány s výsledky výzkumného šetření. Výzkumné šetření bylo vedeno pomocí rozhovorů, které zjišťovaly jaké pobytové možnosti má zařízení pro cílovou skupinu umírajících klientů, jaké možnosti a podporu rodiny nabízejí vybraná zařízení v péči o umírajícího klienta a jakou péči dané zařízení upřednostňuje.
Abstract in different language: The aim was to explore access professional social workers selected equipment for dying clients. In the theoretical part was generally dealt with the issue of dying, death and dying accompaniment. In the practical part of the theoretical findings are compared with the results of the research. The survey was conducted through interviews that identify what options the residential facility for the target group of clients dying, what opportunities and family support offered selections in the care of the dying client and what kind of care the facility prefers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Miroslava Tejmlova.pdfPlný text práce757,71 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova VP.pdfPosudek vedoucího práce51,82 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova OP.pdfPosudek oponenta práce70,13 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.