Title: Domácí zvířata v prostředí mateřské školy
Other Titles: Domestic animals in the kindergarten environment
Authors: Vejskalová, Kristýna
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13811
Keywords: domácí zvířata;mateřská škola;předškolní věk;chovatelství;humánně-animální interakce
Keywords in different language: domestic animals;kindergarten;preschool age;animal breeding;inter-species interaction
Abstract: Tato bakalářská práce zachycuje problematiku přítomnosti domácích zvířat v mateřské škole. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. V první, teoretické, části bakalářské práce se zabývám základními aspekty, které přítomnost domácího zvířete v mateřské škole přinášejí, a seznamuji čtenáře se základními pojmy, se kterými v této bakalářské práci pracuji. V praktické části bakalářské práce jsem se zabývala výzkumem zaměřeným na chov domácích zvířat v prostředí českých mateřských škol. Použity byly dvě metody výzkumu - dotazníkové šetření a interview. Výsledky dotazníkového šetření přinášejí malou sondu do chovatelství v českých mateřských školách, interview s ředitelkou mateřské školy Rybička v Praze potom konkrétní a praktické zkušenosti s přítomností zvířat v mateřské škole.
Abstract in different language: This Bachelor thesis focuses on the issue of the presence of domestic animals in nursery schools. The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the first, theoretical part of the thesis I deal with fundamental aspects that the presence of domestic animals in the nursery school bring and I get the reader familiar with the basic concepts discussed in this thesis. In the practical part of the thesis I have dealt with research focused on the breeding of domestic animals in the environment of Czech kindergartens. Two methods were used to research, a questionnaire survey and an interview. The results of the questionnaire investigation resulted in a small probe into the breeding in Czech kindergartens and an interview with the Director of a Prague nursery school Rybicka then brought specific and practical experience with the presence of animals in the nursery school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Vejskalova.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
Vejskalova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,91 kBAdobe PDFView/Open
Vejskalova OP.pdfPosudek oponenta práce35,41 kBAdobe PDFView/Open
Vejskalova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.